شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BHP Billiton Ltd

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.35 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.35%