شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BEL Mid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,963 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 364.89 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.49%