کالایاب
شاخص یاب

BEL Mid

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,424 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57.28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 115.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,322 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 156.28 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.94%