کالایاب
شاخص یاب

BCHSV/USD trade-satoshi

  • نرخ فعلی:133.81
  • بالاترین قیمت روز:134.13
  • پایین ترین قیمت روز:129.09
  • بیشترین مقدار نوسان روز:4.77
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.04%
  • نرخ بازگشایی بازار:134.13
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۷:۲۱:۰۴
  • نرخ روز گذشته:134.1
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.22%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.29

نمودار کندل استیک BCHSV/USD trade-satoshi در روز جاری

نمودار کندل استیک BCHSV/USD trade-satoshi در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
133.81 ریال17:21:04
131.45 ریال17:13:00
133.81 ریال17:04:57
131.45 ریال17:01:24
133.81 ریال16:48:58
133.76 ریال16:41:00
131.43 ریال16:33:00
133.81 ریال16:21:03
131.45 ریال16:12:59
133.81 ریال16:01:30
131.45 ریال15:56:59
133.81 ریال15:37:00
131.45 ریال15:28:58
133.86 ریال15:17:00
129.09 ریال15:13:04
133.86 ریال15:04:58
133.95 ریال14:56:59
133.99 ریال13:49:09
132.24 ریال13:41:07
134.02 ریال13:21:06
132.24 ریال13:17:00
134.02 ریال12:33:04
134.06 ریال11:44:59
134.1 ریال11:41:04
134.06 ریال11:04:56
134.1 ریال10:44:59
134.06 ریال9:56:53
134.1 ریال9:52:51
134.06 ریال9:32:53
132.25 ریال9:28:53
134.06 ریال8:04:50
134.1 ریال8:01:06
134.06 ریال7:16:48
132.25 ریال7:12:49
134.06 ریال7:04:51
134.1 ریال7:01:01
134.06 ریال5:04:50
134.1 ریال4:36:52
134.06 ریال4:01:06
134.1 ریال3:52:50
134.06 ریال3:44:51
134.1 ریال3:32:53
134.06 ریال2:32:52
134.1 ریال2:01:09
134.06 ریال1:48:52
134.1 ریال1:24:51
134.13 ریال1:12:51
134.1 ریال1:01:05
134.13 ریال0:52:49
130.77 ریال0:48:51
134.13 ریال0:44:49
134.1 ریال0:36:51
134.11 ریال0:20:53
134.13 ریال0:08:48
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات