شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BCHSV/USD hitbtc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 90 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 35.75%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.39 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 44.58%