کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/USD abcc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 51.93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 30.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 122.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124.17%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 86 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135.93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 158.06%