کالایاب
شاخص یاب

BCHASV/USD abcc

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 7.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 32.78 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19.22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.15%