کالایاب
شاخص یاب

BAT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.2094
  • بالاترین قیمت روز:0.215
  • پایین ترین قیمت روز:0.2035
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:2.9%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.2111
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۷:۱۹:۰۴
  • نرخ روز گذشته:0.2139
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:2.15%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0045

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.2094 ریال7:19:04
0.2075 ریال7:15:07
0.2094 ریال7:13:04
0.2075 ریال7:05:05
0.2075 ریال7:05:04
0.2035 ریال7:03:05
0.2075 ریال7:01:04
0.2094 ریال6:57:06
0.2075 ریال6:51:06
0.2035 ریال6:49:04
0.2075 ریال6:39:07
0.2035 ریال6:37:04
0.2094 ریال6:35:05
0.2094 ریال6:35:04
0.2075 ریال6:31:04
0.2094 ریال6:19:04
0.2075 ریال6:17:03
0.2094 ریال6:15:07
0.2035 ریال6:13:04
0.2075 ریال6:11:04
0.2094 ریال6:09:06
0.2075 ریال5:47:03
0.2094 ریال5:45:07
0.2075 ریال5:37:04
0.2094 ریال5:19:03
0.2115 ریال5:15:06
0.2094 ریال5:11:03
0.2115 ریال5:03:05
0.2094 ریال5:01:04
0.2115 ریال4:55:04
0.2115 ریال4:55:04
0.2094 ریال4:53:03
0.2115 ریال4:45:06
0.2094 ریال4:41:03
0.2115 ریال4:33:05
0.2094 ریال4:31:03
0.2115 ریال4:13:03
0.2135 ریال4:11:04
0.2115 ریال4:09:06
0.2135 ریال4:07:03
0.2115 ریال3:59:03
0.2135 ریال3:57:06
0.2115 ریال3:55:04
0.2115 ریال3:55:04
0.2135 ریال3:53:03
0.2115 ریال3:51:06
0.2135 ریال3:49:03
0.2115 ریال3:41:03
0.2135 ریال3:39:06
0.2115 ریال3:37:03
0.2135 ریال3:35:05
0.2135 ریال3:35:04
0.2115 ریال3:29:04
0.2135 ریال3:25:04
0.2135 ریال3:25:03
0.2133 ریال3:21:06
0.2135 ریال3:11:04
0.2133 ریال3:09:06
0.2135 ریال3:03:05
0.2133 ریال2:59:04
0.2104 ریال2:57:05
0.2133 ریال2:55:05
0.2133 ریال2:55:04
0.2135 ریال2:53:03
0.2133 ریال2:49:04
0.2135 ریال2:43:03
0.2104 ریال2:41:04
0.2133 ریال2:37:04
0.2135 ریال2:33:05
0.2133 ریال2:31:04
0.2135 ریال2:29:03
0.2133 ریال2:27:06
0.2135 ریال2:25:04
0.2135 ریال2:25:04
0.2133 ریال2:17:04
0.2135 ریال2:15:06
0.2133 ریال2:07:03
0.2107 ریال2:03:06
0.2133 ریال2:01:04
0.2107 ریال1:59:04
0.2133 ریال1:55:05
0.2133 ریال1:55:04
0.2107 ریال1:53:04
0.2133 ریال1:47:03
0.2107 ریال1:45:06
0.2133 ریال1:41:03
0.2107 ریال1:37:03
0.213 ریال1:35:04
0.213 ریال1:35:03
0.2108 ریال1:33:06
0.213 ریال1:31:04
0.2108 ریال1:29:03
0.213 ریال1:21:06
0.2111 ریال1:17:04
0.2108 ریال1:11:03
0.2111 ریال1:09:06
0.2108 ریال1:07:03
0.2111 ریال1:05:04
0.2111 ریال1:05:03
0.2108 ریال1:03:06
0.2111 ریال0:59:03
0.2108 ریال0:57:06
0.2141 ریال0:53:03
0.2111 ریال0:49:03
0.2146 ریال0:45:08
0.2146 ریال0:45:08
0.2111 ریال0:43:04
0.2146 ریال0:37:03
0.215 ریال0:17:03
0.2111 ریال0:11:04
0.2139 ریال0:07:04
0.2111 ریال0:06:07
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات