شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

BAT/USD Ask

  • نرخ فعلی:0.1927
  • بالاترین قیمت روز:0.1927
  • پایین ترین قیمت روز:0.187
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.01
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:0.1873
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۳۶:۱۷
  • نرخ روز گذشته:0.1927
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار کندل استیک BAT/USD Ask در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
0.1927 ریال16:36:17
0.187 ریال16:35:33
0.187 ریال16:35:32
0.1927 ریال16:29:17
0.187 ریال16:28:28
0.1927 ریال16:22:17
0.187 ریال16:21:29
0.1927 ریال16:15:23
0.1927 ریال16:15:23
0.187 ریال16:14:28
0.1927 ریال16:08:18
0.187 ریال16:07:29
0.1927 ریال16:01:23
0.187 ریال16:00:49
0.187 ریال16:00:46
0.1927 ریال15:57:18
0.187 ریال15:56:30
0.1927 ریال15:50:24
0.1927 ریال15:50:23
0.187 ریال15:49:30
0.1927 ریال15:43:20
0.187 ریال15:42:31
0.1927 ریال15:36:18
0.187 ریال15:35:39
0.187 ریال15:35:38
0.1927 ریال15:29:25
0.187 ریال15:28:32
0.1927 ریال15:22:20
0.187 ریال15:21:33
0.1927 ریال15:15:22
0.1927 ریال15:15:22
0.187 ریال15:14:32
0.1927 ریال15:08:18
0.187 ریال15:07:32
0.1927 ریال15:01:24
0.187 ریال15:00:50
0.187 ریال15:00:48
0.1927 ریال14:57:17
0.187 ریال14:56:31
0.1927 ریال14:50:26
0.1927 ریال14:50:25
0.187 ریال14:49:28
0.1927 ریال14:43:17
0.187 ریال14:42:28
0.1927 ریال14:36:16
0.187 ریال14:35:34
0.187 ریال14:35:33
0.1927 ریال14:29:17
0.187 ریال14:28:27
0.1927 ریال14:22:17
0.187 ریال14:21:30
0.1927 ریال14:15:19
0.1927 ریال14:15:18
0.187 ریال14:14:29
0.1927 ریال14:08:17
0.187 ریال14:07:29
0.1927 ریال14:01:24
0.187 ریال14:00:47
0.187 ریال14:00:44
0.1927 ریال13:57:17
0.187 ریال13:56:28
0.1927 ریال13:50:24
0.1927 ریال13:50:24
0.187 ریال13:49:29
0.1927 ریال13:43:17
0.187 ریال13:42:24
0.1927 ریال13:36:14
0.187 ریال13:35:32
0.187 ریال13:35:31
0.1927 ریال13:29:16
0.187 ریال13:28:28
0.1927 ریال13:22:14
0.187 ریال13:21:31
0.1927 ریال13:15:18
0.1927 ریال13:15:17
0.187 ریال13:14:27
0.1927 ریال13:08:16
0.187 ریال13:07:28
0.1927 ریال13:01:22
0.187 ریال13:00:49
0.187 ریال13:00:48
0.1927 ریال12:57:15
0.187 ریال12:56:28
0.1927 ریال12:50:22
0.1927 ریال12:50:21
0.187 ریال12:49:26
0.1927 ریال12:43:15
0.187 ریال12:42:24
0.1927 ریال12:36:13
0.187 ریال12:35:33
0.187 ریال12:35:31
0.1927 ریال12:29:15
0.187 ریال12:28:27
0.1927 ریال12:22:15
0.187 ریال12:21:28
0.1927 ریال12:15:16
0.1927 ریال12:15:15
0.187 ریال12:14:25
0.1927 ریال12:08:14
0.187 ریال12:07:25
0.1927 ریال12:01:23
0.187 ریال12:00:48
0.187 ریال12:00:45
0.1927 ریال11:57:11
0.187 ریال11:56:26
0.1927 ریال11:50:21
0.1927 ریال11:50:20
0.187 ریال11:49:27
0.1927 ریال11:43:12
0.187 ریال11:42:23
0.1927 ریال11:36:12
0.187 ریال11:35:28
0.187 ریال11:35:27
0.1927 ریال11:29:12
0.187 ریال11:28:25
0.1927 ریال11:22:04
0.187 ریال11:21:15
0.1927 ریال11:15:05
0.1927 ریال11:15:04
0.187 ریال11:14:14
0.1927 ریال11:08:04
0.187 ریال11:07:14
0.1927 ریال11:01:05
0.187 ریال11:00:22
0.187 ریال11:00:21
0.1927 ریال10:57:04
0.187 ریال10:56:14
0.1927 ریال10:50:06
0.1927 ریال10:50:05
0.187 ریال10:49:14
0.1927 ریال10:43:03
0.187 ریال10:42:13
0.1927 ریال10:36:04
0.187 ریال10:35:14
0.187 ریال10:35:14
0.1927 ریال10:29:03
0.187 ریال10:28:13
0.1927 ریال10:22:04
0.187 ریال10:21:13
0.1927 ریال10:15:05
0.1927 ریال10:15:04
0.187 ریال10:14:13
0.1927 ریال10:08:03
0.187 ریال10:07:13
0.1927 ریال10:01:04
0.187 ریال10:00:19
0.187 ریال10:00:18
0.1927 ریال9:57:04
0.187 ریال9:56:13
0.1927 ریال9:50:06
0.1927 ریال9:50:04
0.187 ریال9:49:12
0.1927 ریال9:43:04
0.187 ریال9:42:13
0.1927 ریال9:36:04
0.187 ریال9:35:14
0.187 ریال9:35:14
0.1927 ریال9:29:04
0.187 ریال9:28:14
0.1927 ریال9:22:04
0.187 ریال9:21:13
0.1927 ریال9:15:05
0.1927 ریال9:15:04
0.187 ریال9:14:13
0.1927 ریال9:08:04
0.187 ریال9:07:13
0.1927 ریال9:01:04
0.187 ریال9:00:18
0.187 ریال9:00:18
0.1927 ریال8:57:03
0.187 ریال8:56:12
0.1927 ریال8:50:06
0.1927 ریال8:50:05
0.187 ریال8:49:13
0.1927 ریال8:43:03
0.187 ریال8:42:12
0.1927 ریال8:36:04
0.187 ریال8:35:13
0.187 ریال8:35:13
0.1927 ریال8:29:04
0.187 ریال8:28:12
0.1927 ریال8:22:04
0.187 ریال8:21:12
0.1927 ریال8:15:04
0.1927 ریال8:15:04
0.187 ریال8:14:12
0.1927 ریال8:08:03
0.187 ریال8:07:12
0.1927 ریال8:01:04
0.187 ریال8:00:19
0.187 ریال8:00:18
0.1927 ریال7:57:03
0.187 ریال7:56:13
0.1927 ریال7:50:05
0.1927 ریال7:50:04
0.187 ریال7:49:12
0.1927 ریال7:43:03
0.187 ریال7:42:12
0.1927 ریال7:36:04
0.187 ریال7:35:13
0.187 ریال7:35:13
0.1927 ریال7:29:03
0.187 ریال7:28:12
0.1927 ریال7:22:04
0.187 ریال7:21:12
0.1927 ریال7:15:05
0.1927 ریال7:15:04
0.187 ریال7:14:12
0.1927 ریال7:08:03
0.187 ریال7:07:14
0.1927 ریال7:01:04
0.187 ریال7:00:17
0.187 ریال7:00:16
0.1927 ریال6:57:03
0.187 ریال6:56:11
0.1927 ریال6:50:05
0.1927 ریال6:50:04
0.187 ریال6:49:12
0.1927 ریال6:43:04
0.187 ریال6:42:12
0.1927 ریال6:36:04
0.187 ریال6:35:13
0.187 ریال6:35:13
0.1927 ریال6:29:03
0.187 ریال6:28:13
0.1927 ریال6:22:04
0.187 ریال6:21:12
0.1927 ریال6:15:05
0.1927 ریال6:15:04
0.187 ریال6:14:12
0.1927 ریال6:08:03
0.187 ریال6:07:12
0.1927 ریال6:01:04
0.187 ریال6:00:18
0.187 ریال6:00:17
0.1927 ریال5:57:04
0.187 ریال5:56:12
0.1927 ریال5:50:05
0.1927 ریال5:50:03
0.187 ریال5:49:13
0.1927 ریال5:43:05
0.187 ریال5:42:13
0.1927 ریال5:36:04
0.187 ریال5:35:14
0.187 ریال5:35:14
0.1927 ریال5:29:03
0.187 ریال5:28:12
0.1927 ریال5:22:04
0.187 ریال5:21:13
0.1927 ریال5:15:05
0.1927 ریال5:15:04
0.187 ریال5:14:12
0.1927 ریال5:08:03
0.187 ریال5:07:12
0.1927 ریال5:01:04
0.1873 ریال5:00:18
0.1873 ریال5:00:17
0.1927 ریال4:57:03
0.1873 ریال4:56:11
0.1927 ریال4:50:05
0.1927 ریال4:50:04
0.1873 ریال4:49:12
0.1927 ریال4:43:04
0.1873 ریال4:42:12
0.1927 ریال4:36:03
0.1873 ریال4:35:13
0.1873 ریال4:35:13
0.1927 ریال4:29:03
0.1873 ریال4:28:12
0.1927 ریال4:22:04
0.1873 ریال4:21:12
0.1927 ریال4:15:04
0.1927 ریال4:15:04
0.1873 ریال4:14:12
0.1927 ریال4:08:04
0.1873 ریال4:07:12
0.1927 ریال4:01:03
0.1873 ریال4:00:18
0.1873 ریال4:00:17
0.1927 ریال3:57:04
0.1873 ریال3:56:11
0.1927 ریال3:50:04
0.1873 ریال3:49:13
0.1927 ریال3:43:03
0.1873 ریال3:42:11
0.1927 ریال3:36:04
0.1873 ریال3:35:13
0.1873 ریال3:35:12
0.1927 ریال3:29:03
0.1873 ریال3:28:12
0.1927 ریال3:22:04
0.1873 ریال3:21:11
0.1927 ریال3:15:04
0.1927 ریال3:15:04
0.1873 ریال3:14:12
0.1927 ریال3:08:04
0.1873 ریال3:07:12
0.1927 ریال3:01:04
0.1873 ریال3:00:18
0.1873 ریال3:00:17
0.1927 ریال2:57:03
0.1873 ریال2:56:11
0.1927 ریال2:50:05
0.1927 ریال2:50:04
0.1873 ریال2:49:13
0.1927 ریال2:43:03
0.1873 ریال2:42:12
0.1927 ریال2:36:03
0.1873 ریال2:35:13
0.1873 ریال2:35:12
0.1927 ریال2:29:03
0.1873 ریال2:28:12
0.1927 ریال2:22:03
0.1873 ریال2:21:12
0.1927 ریال2:15:04
0.1927 ریال2:15:04
0.1873 ریال2:14:12
0.1927 ریال2:08:03
0.1873 ریال2:07:13
0.1927 ریال2:01:04
0.1873 ریال2:00:20
0.1873 ریال2:00:19
0.1927 ریال1:57:04
0.1873 ریال1:56:12
0.1927 ریال1:50:05
0.1927 ریال1:50:04
0.1873 ریال1:49:12
0.1927 ریال1:43:04
0.1873 ریال1:42:11
0.1927 ریال1:36:04
0.1873 ریال1:35:13
0.1873 ریال1:35:13
0.1927 ریال1:29:03
0.1873 ریال1:28:13
0.1927 ریال1:22:03
0.1873 ریال1:21:12
0.1927 ریال1:15:05
0.1927 ریال1:15:04
0.1873 ریال1:14:12
0.1927 ریال1:08:03
0.1873 ریال1:07:12
0.1927 ریال1:01:04
0.1873 ریال1:00:18
0.1873 ریال1:00:15
0.1927 ریال0:57:03
0.1873 ریال0:56:11
0.1927 ریال0:50:05
0.1927 ریال0:50:04
0.1873 ریال0:49:12
0.1927 ریال0:43:03
0.1873 ریال0:42:11
0.1927 ریال0:36:04
0.1873 ریال0:35:13
0.1873 ریال0:35:13
0.1927 ریال0:29:04
0.1873 ریال0:28:13
0.1927 ریال0:22:04
0.1873 ریال0:21:12
0.1927 ریال0:15:04
0.1927 ریال0:15:04
0.1873 ریال0:14:12
0.1927 ریال0:08:04
0.1873 ریال0:07:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات