صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 160.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,425 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 121.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,801 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 254.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.99%