صفحات مرتبط

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / روی (CME) در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,445 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 66.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 62.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.81%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 144.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.29%