صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,534 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 38.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.54%