کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,779 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 169.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 206.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.88%