صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,535 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,538 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 52.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.01%