صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / روی (CME)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 171.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,788 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 306.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,005 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 523.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.1%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 714.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.79%