کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

روی

  • نرخ فعلی:2577
  • بالاترین قیمت روز:2608.25
  • پایین ترین قیمت روز:2576.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:1.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,596.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۹:۵۴
  • نرخ روز گذشته:2,596.75
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.77%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:19.75

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار کندل استیک روی در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,577 ریال10:49:54
2,576.5 ریال10:48:38
2,577 ریال10:48:18
2,577.25 ریال10:48:12
2,577 ریال10:48:06
2,577.25 ریال10:47:53
2,577.5 ریال10:47:33
2,577.75 ریال10:47:16
2,578 ریال10:47:12
2,577.75 ریال10:46:56
2,578 ریال10:46:49
2,578.5 ریال10:45:46
2,579 ریال10:45:37
2,578.25 ریال10:45:33
2,579 ریال10:45:20
2,578.5 ریال10:44:57
2,578 ریال10:44:53
2,578.5 ریال10:44:49
2,578 ریال10:44:44
2,578.5 ریال10:44:40
2,578.75 ریال10:44:36
2,578.5 ریال10:44:32
2,578.75 ریال10:44:15
2,578.5 ریال10:43:37
2,579 ریال10:43:11
2,578.75 ریال10:41:35
2,579 ریال10:40:47
2,578.75 ریال10:40:41
2,579.25 ریال10:40:32
2,579.5 ریال10:40:26
2,579 ریال10:40:21
2,579.5 ریال10:40:15
2,579 ریال10:39:43
2,578.75 ریال10:39:34
2,579.25 ریال10:39:30
2,578.75 ریال10:39:16
2,578.5 ریال10:38:58
2,578.75 ریال10:38:43
2,578 ریال10:38:15
2,578.25 ریال10:37:43
2,579 ریال10:37:26
2,579.25 ریال10:36:43
2,579.5 ریال10:36:38
2,580 ریال10:36:34
2,580.25 ریال10:36:16
2,579.5 ریال10:36:07
2,579.25 ریال10:35:46
2,579 ریال10:35:39
2,579.25 ریال10:35:31
2,579 ریال10:35:27
2,579.25 ریال10:35:16
2,579.5 ریال10:35:07
2,579.25 ریال10:34:45
2,580.25 ریال10:34:25
2,580.5 ریال10:34:17
2,581.25 ریال10:33:46
2,580.5 ریال10:33:42
2,580.75 ریال10:33:34
2,580.5 ریال10:33:16
2,580.25 ریال10:33:07
2,579.5 ریال10:32:56
2,580.5 ریال10:32:52
2,579.5 ریال10:32:16
2,580 ریال10:31:36
2,579.5 ریال10:31:31
2,580 ریال10:31:27
2,579 ریال10:31:18
2,578.5 ریال10:31:07
2,578.75 ریال10:30:59
2,579 ریال10:30:55
2,579.25 ریال10:30:41
2,579.5 ریال10:30:22
2,579.25 ریال10:29:57
2,579 ریال10:28:53
2,578.75 ریال10:28:45
2,579 ریال10:28:36
2,578.75 ریال10:28:28
2,579 ریال10:27:51
2,579.25 ریال10:27:47
2,578.5 ریال10:27:16
2,578 ریال10:27:11
2,578.5 ریال10:27:07
2,578 ریال10:26:47
2,578.5 ریال10:26:31
2,579 ریال10:26:27
2,578.75 ریال10:26:23
2,579.5 ریال10:26:20
2,580 ریال10:25:42
2,579.75 ریال10:25:38
2,579.5 ریال10:25:27
2,579.25 ریال10:25:22
2,579 ریال10:24:51
2,578.25 ریال10:23:56
2,578 ریال10:23:52
2,578.25 ریال10:23:48
2,578 ریال10:23:44
2,577.5 ریال10:23:32
2,578 ریال10:23:29
2,578.25 ریال10:23:25
2,578 ریال10:23:22
2,578.25 ریال10:23:10
2,579 ریال10:23:06
2,578.75 ریال10:22:42
2,578.5 ریال10:22:38
2,578.75 ریال10:22:34
2,579 ریال10:22:07
2,578.5 ریال10:21:56
2,577.75 ریال10:21:29
2,577.5 ریال10:21:07
2,578 ریال10:20:43
2,577.75 ریال10:20:25
2,578 ریال10:20:13
2,577.5 ریال10:19:39
2,578 ریال10:18:53
2,578.25 ریال10:18:49
2,579 ریال10:18:21
2,578.75 ریال10:18:17
2,579 ریال10:18:07
2,578.75 ریال10:17:52
2,579 ریال10:17:48
2,578.5 ریال10:17:38
2,578 ریال10:17:34
2,578.25 ریال10:17:15
2,578.75 ریال10:16:59
2,579 ریال10:16:55
2,578.75 ریال10:16:43
2,578 ریال10:16:35
2,578.5 ریال10:16:31
2,577.5 ریال10:16:12
2,578.5 ریال10:15:25
2,579.5 ریال10:13:40
2,579.75 ریال10:13:33
2,580.75 ریال10:13:29
2,579.75 ریال10:13:25
2,580.5 ریال10:13:20
2,580.75 ریال10:12:33
2,581.75 ریال10:12:24
2,580.75 ریال10:12:11
2,580.5 ریال10:12:07
2,580.75 ریال10:11:56
2,581.25 ریال10:11:42
2,581.5 ریال10:11:38
2,581 ریال10:11:23
2,581.25 ریال10:11:15
2,582 ریال10:10:57
2,581.25 ریال10:10:43
2,581 ریال10:09:21
2,581.25 ریال10:09:12
2,580.5 ریال10:08:53
2,581 ریال10:08:27
2,581.5 ریال10:08:23
2,582 ریال10:08:15
2,581.75 ریال10:08:11
2,582 ریال10:07:57
2,582.25 ریال10:07:53
2,582 ریال10:07:49
2,582.25 ریال10:07:39
2,582 ریال10:07:27
2,581.75 ریال10:07:20
2,581 ریال10:07:07
2,581.75 ریال10:06:19
2,582.75 ریال10:05:45
2,583.75 ریال10:05:19
2,584 ریال10:05:12
2,584.25 ریال10:05:08
2,583.75 ریال10:03:36
2,583.25 ریال10:03:25
2,584.5 ریال10:03:10
2,584.25 ریال10:03:05
2,584 ریال10:02:58
2,583.75 ریال10:02:51
2,583 ریال10:02:44
2,584 ریال10:02:25
2,584.5 ریال10:02:17
2,583.75 ریال10:02:12
2,583 ریال10:01:50
2,583.25 ریال10:01:42
2,582.5 ریال10:01:38
2,581.5 ریال10:01:10
2,582 ریال10:00:49
2,581.75 ریال10:00:44
2,582 ریال10:00:38
2,583 ریال10:00:24
2,582 ریال10:00:17
2,582.25 ریال9:59:56
2,582.5 ریال9:59:46
2,582 ریال9:59:42
2,582.75 ریال9:59:35
2,583.75 ریال9:58:34
2,584 ریال9:55:07
2,583.75 ریال9:54:38
2,584.25 ریال9:54:34
2,583.75 ریال9:54:30
2,584.25 ریال9:54:27
2,583.75 ریال9:53:42
2,584.25 ریال9:51:53
2,585.25 ریال9:51:49
2,584.25 ریال9:51:45
2,585.25 ریال9:51:41
2,584.75 ریال9:51:19
2,585.25 ریال9:51:10
2,584.75 ریال9:47:14
2,585.25 ریال9:43:22
2,586.75 ریال9:43:14
2,586.5 ریال9:33:50
2,586.75 ریال9:31:07
2,586.5 ریال9:30:41
2,586.75 ریال9:30:23
2,587.5 ریال9:29:46
2,587.75 ریال9:29:39
2,587.5 ریال9:29:33
2,586.75 ریال9:29:07
2,586.5 ریال9:13:54
2,587.5 ریال9:12:55
2,587.25 ریال9:12:36
2,587 ریال9:12:25
2,587.25 ریال9:12:18
2,587 ریال9:12:14
2,587.25 ریال9:04:40
2,587 ریال9:04:36
2,587.25 ریال9:04:33
2,587 ریال9:04:25
2,587.75 ریال9:03:14
2,587.5 ریال9:02:58
2,587.25 ریال9:00:16
2,588 ریال8:59:32
2,586.75 ریال8:59:26
2,588 ریال8:59:23
2,586.75 ریال8:58:44
2,587 ریال8:54:16
2,586.75 ریال8:50:12
2,586 ریال8:48:31
2,585.75 ریال8:47:08
2,585.5 ریال8:47:05
2,585.75 ریال8:46:57
2,585.5 ریال8:39:05
2,585.75 ریال8:38:35
2,586 ریال8:37:11
2,585.75 ریال8:36:43
2,586.75 ریال8:36:20
2,587.25 ریال8:34:14
2,585.75 ریال8:31:42
2,585.5 ریال8:23:11
2,585 ریال8:23:08
2,585.5 ریال8:23:05
2,585 ریال8:21:32
2,585.25 ریال8:21:16
2,584.75 ریال8:20:11
2,585.25 ریال8:19:52
2,585 ریال8:19:49
2,585.25 ریال8:19:46
2,584.75 ریال8:19:43
2,585.25 ریال8:19:40
2,584.75 ریال8:18:52
2,585 ریال8:18:49
2,584.75 ریال8:18:46
2,585 ریال8:18:30
2,587 ریال8:16:30
2,588 ریال8:15:43
2,588.25 ریال8:15:25
2,588 ریال8:15:06
2,588.5 ریال8:14:58
2,588.25 ریال8:14:55
2,588.5 ریال8:14:15
2,589.75 ریال8:13:55
2,590 ریال8:13:52
2,588.5 ریال8:13:43
2,590 ریال8:12:58
2,589.75 ریال8:11:50
2,589 ریال8:11:47
2,589.75 ریال8:11:44
2,589 ریال8:11:38
2,588.5 ریال8:09:36
2,588.75 ریال8:09:21
2,588.5 ریال8:08:57
2,588 ریال8:08:48
2,589 ریال8:08:25
2,588.25 ریال8:08:09
2,588 ریال8:07:34
2,587.75 ریال8:07:31
2,588 ریال8:07:29
2,587.75 ریال8:07:09
2,588 ریال8:06:30
2,588.5 ریال8:06:21
2,587.5 ریال8:06:15
2,587.75 ریال8:06:12
2,587.5 ریال8:05:53
2,587.25 ریال8:05:32
2,587 ریال8:05:14
2,587.25 ریال8:04:24
2,588 ریال8:04:13
2,588.75 ریال8:04:10
2,588 ریال8:03:31
2,588.5 ریال8:03:28
2,588 ریال8:03:25
2,588.5 ریال8:03:09
2,588.25 ریال8:02:47
2,588.5 ریال8:02:44
2,589 ریال8:02:32
2,589.5 ریال8:02:19
2,589.25 ریال8:02:13
2,589.5 ریال8:02:09
2,589.25 ریال8:02:05
2,589.5 ریال8:01:56
2,589.25 ریال8:01:53
2,589.5 ریال8:01:50
2,589.25 ریال8:01:47
2,589 ریال8:01:43
2,588.5 ریال8:01:40
2,589 ریال8:01:37
2,588.5 ریال8:01:27
2,588.25 ریال8:01:16
2,587.75 ریال8:01:12
2,588.25 ریال8:00:48
2,588.5 ریال8:00:39
2,588.75 ریال8:00:35
2,589.25 ریال8:00:08
2,589.75 ریال7:59:56
2,589.25 ریال7:59:39
2,589.75 ریال7:59:15
2,590 ریال7:59:08
2,589.25 ریال7:59:05
2,588.25 ریال7:58:50
2,588 ریال7:58:47
2,587.5 ریال7:58:44
2,588 ریال7:58:41
2,587.5 ریال7:58:32
2,587 ریال7:58:05
2,587.5 ریال7:57:51
2,587.25 ریال7:57:47
2,587.5 ریال7:57:44
2,587.25 ریال7:57:41
2,587.75 ریال7:57:38
2,588 ریال7:57:35
2,587.75 ریال7:57:32
2,588 ریال7:57:29
2,587.75 ریال7:57:05
2,586.75 ریال7:56:49
2,586.25 ریال7:56:46
2,586.75 ریال7:56:43
2,586.25 ریال7:56:40
2,586.5 ریال7:56:37
2,586.25 ریال7:56:34
2,586.5 ریال7:56:31
2,586.25 ریال7:56:24
2,586.5 ریال7:55:43
2,587.25 ریال7:52:25
2,587 ریال7:51:38
2,586.25 ریال7:51:35
2,587 ریال7:51:32
2,586.25 ریال7:51:15
2,586 ریال7:50:26
2,585.5 ریال7:50:14
2,585.25 ریال7:48:56
2,585 ریال7:48:49
2,584.75 ریال7:47:52
2,585 ریال7:47:24
2,585.5 ریال7:46:33
2,585.25 ریال7:46:30
2,585.5 ریال7:46:27
2,585.25 ریال7:46:05
2,586 ریال7:45:28
2,586.25 ریال7:43:33
2,586.75 ریال7:42:49
2,587 ریال7:42:33
2,588.75 ریال7:42:26
2,588 ریال7:42:23
2,588.75 ریال7:42:20
2,589 ریال7:42:17
2,586.75 ریال7:42:14
2,589 ریال7:41:50
2,587.5 ریال7:41:38
2,588.5 ریال7:41:36
2,588.25 ریال7:41:33
2,588.5 ریال7:41:05
2,587.75 ریال7:40:37
2,587.5 ریال7:40:28
2,587.75 ریال7:40:21
2,587.5 ریال7:39:35
2,587.75 ریال7:39:31
2,587.5 ریال7:39:05
2,587.25 ریال7:38:57
2,588.75 ریال7:38:25
2,589.25 ریال7:37:12
2,589.75 ریال7:37:05
2,589.25 ریال7:36:52
2,588.75 ریال7:36:30
2,589 ریال7:36:05
2,589.25 ریال7:35:58
2,589 ریال7:35:55
2,589.25 ریال7:35:51
2,588.75 ریال7:35:42
2,589.5 ریال7:35:16
2,589.75 ریال7:34:46
2,589.25 ریال7:34:44
2,589.75 ریال7:34:41
2,590 ریال7:34:38
2,589.25 ریال7:34:35
2,590 ریال7:34:24
2,590.5 ریال7:33:20
2,589.75 ریال7:33:17
2,590.5 ریال7:33:13
2,589.75 ریال7:33:06
2,591.5 ریال7:31:40
2,592.5 ریال7:31:30
2,591.5 ریال7:30:58
2,592.25 ریال7:30:55
2,593 ریال7:30:51
2,592.25 ریال7:30:48
2,593 ریال7:30:44
2,593.25 ریال7:30:40
2,592.75 ریال7:30:34
2,595 ریال7:29:19
2,595.25 ریال7:29:05
2,595 ریال7:27:31
2,595.25 ریال7:27:24
2,595 ریال7:27:21
2,595.25 ریال7:27:18
2,595 ریال7:27:12
2,596 ریال7:26:20
2,596.75 ریال7:26:17
2,596 ریال7:26:14
2,596.75 ریال7:26:11
2,596 ریال7:26:08
2,596.75 ریال7:25:54
2,597.25 ریال7:25:31
2,596.75 ریال7:25:29
2,597.25 ریال7:25:26
2,596.75 ریال7:25:19
2,597.75 ریال7:25:16
2,596.75 ریال7:25:13
2,597.75 ریال7:24:46
2,598 ریال7:24:36
2,597 ریال7:24:21
2,597.25 ریال7:24:11
2,596.25 ریال7:23:54
2,597 ریال7:23:15
2,597.5 ریال7:23:08
2,597 ریال7:23:05
2,598.25 ریال7:22:39
2,598.75 ریال7:22:33
2,598.25 ریال7:22:30
2,598.75 ریال7:22:22
2,599 ریال7:22:19
2,598.75 ریال7:22:16
2,599 ریال7:22:05
2,600 ریال7:21:25
2,600.5 ریال7:21:15
2,600 ریال7:21:05
2,600.5 ریال7:20:17
2,600.75 ریال7:20:13
2,600.5 ریال7:20:10
2,600.75 ریال7:19:42
2,600.5 ریال7:19:39
2,600.75 ریال7:19:36
2,600.5 ریال7:19:18
2,599.75 ریال7:18:39
2,600 ریال7:18:36
2,599.75 ریال7:18:33
2,600.75 ریال7:18:30
2,599.75 ریال7:18:26
2,600.75 ریال7:18:20
2,601.5 ریال7:18:17
2,600.75 ریال7:18:14
2,601.5 ریال7:18:11
2,601.25 ریال7:17:58
2,601.75 ریال7:17:52
2,601.25 ریال7:17:49
2,601.75 ریال7:17:29
2,602 ریال7:17:23
2,601.75 ریال7:16:56
2,602 ریال7:16:53
2,602.25 ریال7:16:50
2,602 ریال7:16:47
2,602.25 ریال7:16:30
2,602.75 ریال7:16:27
2,602.25 ریال7:16:12
2,602.5 ریال7:15:22
2,601.75 ریال7:14:28
2,602.5 ریال7:14:11
2,603 ریال7:13:37
2,601.5 ریال7:13:31
2,601.75 ریال7:13:29
2,601.5 ریال7:13:26
2,601.25 ریال7:13:23
2,601.5 ریال7:13:17
2,601 ریال7:12:52
2,599.75 ریال7:12:46
2,600.75 ریال7:12:43
2,599.75 ریال7:12:40
2,600.75 ریال7:12:05
2,601.5 ریال7:11:57
2,600.75 ریال7:11:55
2,601.5 ریال7:11:39
2,601.75 ریال7:11:33
2,602.75 ریال7:11:14
2,603.5 ریال7:11:11
2,602.75 ریال7:11:08
2,603.5 ریال7:10:58
2,602 ریال7:10:50
2,601.5 ریال7:10:44
2,601.75 ریال7:10:36
2,601.5 ریال7:10:22
2,600.25 ریال7:09:08
2,599.75 ریال7:08:35
2,600 ریال7:08:32
2,600.5 ریال7:08:29
2,600 ریال7:08:26
2,600.5 ریال7:08:20
2,602 ریال7:08:17
2,600.5 ریال7:08:14
2,602 ریال7:08:08
2,601.5 ریال7:08:05
2,602 ریال7:07:46
2,601.5 ریال7:07:43
2,602 ریال7:07:33
2,601.5 ریال7:07:05
2,602 ریال7:06:27
2,601.5 ریال7:06:25
2,602 ریال7:06:13
2,601.75 ریال7:05:51
2,601.5 ریال7:05:42
2,602 ریال7:05:32
2,602.5 ریال7:05:17
2,602.25 ریال7:05:12
2,602.5 ریال7:05:09
2,602.25 ریال7:04:42
2,602 ریال7:04:21
2,600.5 ریال7:04:12
2,600.25 ریال7:03:47
2,599.5 ریال7:03:45
2,600.25 ریال7:03:42
2,599.5 ریال7:03:28
2,599 ریال7:03:25
2,601 ریال7:03:23
2,599 ریال7:03:20
2,601 ریال7:03:04
2,600.25 ریال7:02:56
2,600.75 ریال7:02:54
2,600.25 ریال7:02:35
2,599 ریال7:02:32
2,600.25 ریال7:02:30
2,599 ریال7:02:25
2,598.5 ریال7:02:11
2,598.25 ریال7:01:42
2,596.25 ریال7:01:36
2,598.5 ریال7:01:33
2,596.25 ریال7:01:18
2,595.75 ریال6:57:30
2,595.25 ریال6:57:27
2,595.75 ریال6:57:24
2,596 ریال6:57:20
2,595.25 ریال6:55:24
2,595 ریال6:55:21
2,594.75 ریال6:45:40
2,596 ریال6:45:36
2,594.75 ریال6:45:31
2,596 ریال6:45:11
2,596.25 ریال6:44:28
2,596.5 ریال6:41:06
2,596.75 ریال6:41:04
2,596.5 ریال6:40:31
2,596.25 ریال6:40:28
2,596.5 ریال6:40:25
2,596.25 ریال6:40:16
2,596.75 ریال6:40:06
2,596.25 ریال6:39:40
2,596.75 ریال6:39:07
2,597 ریال6:39:04
2,596.25 ریال6:38:24
2,596.75 ریال6:38:15
2,597 ریال6:38:12
2,598 ریال6:37:54
2,598.5 ریال6:37:43
2,597 ریال6:35:14
2,596.75 ریال6:34:37
2,597 ریال6:34:31
2,598.75 ریال6:33:11
2,596 ریال6:28:06
2,597.25 ریال6:26:57
2,594.5 ریال6:25:34
2,594.75 ریال6:23:21
2,595 ریال6:22:13
2,594.75 ریال6:21:26
2,595 ریال6:21:17
2,595.25 ریال6:21:11
2,595 ریال6:20:57
2,594.75 ریال6:20:39
2,595.75 ریال6:20:36
2,596.5 ریال6:20:33
2,595.75 ریال6:20:29
2,596.5 ریال6:20:23
2,597 ریال6:18:17
2,596.5 ریال6:18:14
2,597 ریال6:17:51
2,596.5 ریال6:17:43
2,597.25 ریال6:17:41
2,596.5 ریال6:17:38
2,597.25 ریال6:17:22
2,597.75 ریال6:17:19
2,597.25 ریال6:17:17
2,597.75 ریال6:17:10
2,598.5 ریال6:15:06
2,599.25 ریال6:14:47
2,600 ریال6:14:23
2,599 ریال6:14:15
2,598.75 ریال6:14:13
2,601 ریال6:13:47
2,601.25 ریال6:13:44
2,601 ریال6:13:41
2,601.25 ریال6:13:39
2,601 ریال6:13:28
2,601.75 ریال6:13:15
2,601.5 ریال6:13:05
2,602.25 ریال6:12:48
2,602.75 ریال6:12:34
2,603 ریال6:12:31
2,603.25 ریال6:12:15
2,605 ریال6:09:54
2,605.75 ریال6:09:32
2,605 ریال6:09:26
2,605.75 ریال6:09:24
2,605 ریال6:07:55
2,606.5 ریال6:07:31
2,606.25 ریال6:07:24
2,605 ریال6:07:18
2,603.75 ریال6:06:33
2,602.75 ریال6:06:23
2,603 ریال6:06:17
2,603.75 ریال6:06:14
2,604 ریال6:06:11
2,603.75 ریال6:06:05
2,604 ریال6:05:14
2,604.75 ریال6:05:05
2,604 ریال6:05:01
2,603.75 ریال6:04:43
2,604 ریال6:04:41
2,605 ریال6:04:38
2,604 ریال6:04:35
2,605 ریال6:04:24
2,604.75 ریال6:04:14
2,605 ریال6:03:49
2,605.5 ریال6:03:26
2,606 ریال6:03:23
2,605.5 ریال6:03:18
2,607 ریال6:02:53
2,607.5 ریال6:01:47
2,607.75 ریال6:01:44
2,606.25 ریال6:01:05
2,607 ریال6:00:51
2,606.5 ریال6:00:27
2,607.5 ریال6:00:16
2,607 ریال6:00:12
2,607.5 ریال5:59:30
2,607 ریال5:59:22
2,606.25 ریال5:59:08
2,606 ریال5:58:58
2,606.25 ریال5:58:55
2,605.75 ریال5:58:44
2,606.25 ریال5:58:31
2,607.5 ریال5:55:52
2,606.75 ریال5:55:09
2,607 ریال5:54:57
2,606.75 ریال5:54:52
2,607 ریال5:53:53
2,606.25 ریال5:53:44
2,607 ریال5:53:42
2,606.25 ریال5:53:39
2,607 ریال5:53:34
2,606.25 ریال5:53:05
2,606.5 ریال5:52:51
2,607 ریال5:52:48
2,606.25 ریال5:52:46
2,607 ریال5:52:43
2,606.25 ریال5:52:35
2,605.75 ریال5:52:13
2,606.5 ریال5:52:07
2,606 ریال5:52:04
2,606.5 ریال5:51:45
2,607 ریال5:51:43
2,606.5 ریال5:51:38
2,607 ریال5:51:32
2,607.75 ریال5:51:30
2,607 ریال5:51:27
2,607.75 ریال5:51:05
2,607 ریال5:50:57
2,606.5 ریال5:50:54
2,607 ریال5:50:52
2,605.75 ریال5:50:49
2,606.5 ریال5:50:47
2,605.75 ریال5:50:39
2,605.5 ریال5:50:36
2,605.75 ریال5:50:33
2,605.25 ریال5:50:30
2,605.5 ریال5:50:24
2,605.25 ریال5:50:10
2,605.5 ریال5:49:58
2,605.25 ریال5:49:55
2,605.5 ریال5:49:53
2,605.25 ریال5:49:26
2,605.75 ریال5:48:38
2,603.5 ریال5:48:24
2,604 ریال5:48:12
2,603.5 ریال5:47:39
2,602.25 ریال5:47:18
2,602 ریال5:47:15
2,602.5 ریال5:47:04
2,603 ریال5:46:58
2,604 ریال5:46:53
2,605 ریال5:46:50
2,604 ریال5:46:48
2,605 ریال5:46:46
2,604 ریال5:46:40
2,605 ریال5:46:38
2,604.75 ریال5:46:22
2,604.5 ریال5:46:19
2,604.75 ریال5:45:57
2,605 ریال5:45:39
2,604.25 ریال5:45:35
2,605 ریال5:45:30
2,603.25 ریال5:45:20
2,603.5 ریال5:44:51
2,604 ریال5:44:36
2,605.5 ریال5:44:32
2,604 ریال5:44:29
2,605.5 ریال5:44:19
2,605.25 ریال5:44:16
2,605.5 ریال5:44:13
2,606.5 ریال5:44:10
2,605.25 ریال5:44:07
2,606.5 ریال5:42:08
2,606.25 ریال5:41:47
2,607.25 ریال5:41:42
2,607 ریال5:41:35
2,606.25 ریال5:41:17
2,605.75 ریال5:41:14
2,605.5 ریال5:41:07
2,605.75 ریال5:40:56
2,605 ریال5:40:39
2,604.75 ریال5:40:13
2,605 ریال5:40:10
2,604.75 ریال5:40:07
2,605 ریال5:39:36
2,604.25 ریال5:39:23
2,604 ریال5:39:04
2,604.25 ریال5:38:58
2,604 ریال5:38:55
2,604.25 ریال5:38:39
2,606 ریال5:38:24
2,606.5 ریال5:38:22
2,606 ریال5:38:16
2,606.5 ریال5:38:13
2,605.75 ریال5:38:10
2,606.5 ریال5:38:05
2,605.75 ریال5:37:49
2,606.5 ریال5:37:32
2,606.25 ریال5:37:26
2,606.5 ریال5:37:24
2,606.25 ریال5:37:16
2,605.5 ریال5:37:07
2,604.75 ریال5:36:45
2,605.5 ریال5:36:38
2,605 ریال5:36:35
2,605.75 ریال5:36:31
2,605 ریال5:36:19
2,604.5 ریال5:36:10
2,604.25 ریال5:35:58
2,603.75 ریال5:35:53
2,604.25 ریال5:35:50
2,603.75 ریال5:35:38
2,604.5 ریال5:35:23
2,605.5 ریال5:35:14
2,606.75 ریال5:35:05
2,606.25 ریال5:34:44
2,606.75 ریال5:34:38
2,606.25 ریال5:34:35
2,606.75 ریال5:34:33
2,606.25 ریال5:34:30
2,606.75 ریال5:34:12
2,605 ریال5:33:55
2,604.75 ریال5:33:52
2,605 ریال5:33:50
2,604.75 ریال5:33:37
2,604.5 ریال5:33:28
2,604.75 ریال5:33:23
2,605.25 ریال5:33:21
2,604.75 ریال5:33:16
2,605.75 ریال5:33:13
2,605.25 ریال5:33:10
2,605.75 ریال5:32:55
2,606 ریال5:32:52
2,606.25 ریال5:32:40
2,605.75 ریال5:32:35
2,606.75 ریال5:32:19
2,607 ریال5:32:13
2,607.25 ریال5:32:08
2,607 ریال5:31:50
2,606.5 ریال5:31:47
2,606 ریال5:31:34
2,604.75 ریال5:31:31
2,605 ریال5:31:28
2,604.75 ریال5:31:26
2,604.25 ریال5:31:23
2,604.75 ریال5:31:20
2,604.5 ریال5:31:17
2,604.25 ریال5:31:15
2,604.75 ریال5:31:08
2,605.25 ریال5:31:05
2,605.75 ریال5:30:58
2,606.75 ریال5:30:43
2,607.25 ریال5:30:40
2,607 ریال5:30:37
2,608.25 ریال5:30:34
2,607.5 ریال5:30:31
2,608.25 ریال5:30:22
2,607 ریال5:30:16
2,603.75 ریال5:28:16
2,602.25 ریال5:28:12
2,603.75 ریال5:28:08
2,602.25 ریال5:21:31
2,603 ریال5:21:28
2,602.25 ریال5:21:25
2,603 ریال5:20:47
2,602.5 ریال5:20:44
2,603 ریال5:20:41
2,602.5 ریال5:20:36
2,603 ریال5:20:33
2,602.5 ریال5:20:31
2,603.25 ریال5:16:52
2,604.75 ریال5:16:13
2,605.75 ریال5:15:38
2,606 ریال5:13:38
2,605.75 ریال5:13:36
2,606 ریال5:13:31
2,605.75 ریال5:13:28
2,602.25 ریال5:13:03
2,602.5 ریال5:10:06
2,603 ریال5:05:37
2,601 ریال4:54:09
2,601.5 ریال4:51:15
2,599.25 ریال4:51:10
2,601.5 ریال4:51:07
2,599.25 ریال4:47:30
2,599.75 ریال4:47:28
2,599.25 ریال4:47:21
2,599.75 ریال4:47:09
2,599.5 ریال4:47:07
2,599.75 ریال4:46:57
2,599.5 ریال4:46:53
2,599.25 ریال4:46:51
2,599.5 ریال4:46:49
2,599.75 ریال4:46:46
2,599.5 ریال4:46:42
2,599.75 ریال4:46:37
2,600.5 ریال4:46:20
2,600.75 ریال4:45:58
2,601.25 ریال4:45:55
2,600.75 ریال4:45:53
2,601.25 ریال4:45:05
2,602.75 ریال4:40:12
2,603 ریال4:40:09
2,602.75 ریال4:40:06
2,603 ریال4:39:38
2,602.75 ریال4:39:19
2,602.5 ریال4:39:16
2,602.75 ریال4:39:14
2,602.5 ریال4:37:46
2,602.25 ریال4:37:15
2,603 ریال4:37:05
2,601.5 ریال4:36:53
2,601.25 ریال4:36:27
2,598.5 ریال4:36:22
2,601.25 ریال4:36:20
2,598.5 ریال4:36:17
2,597.25 ریال4:36:15
2,598.5 ریال4:36:12
2,597.25 ریال4:36:09
2,598.5 ریال4:36:07
2,597.25 ریال4:32:46
2,597 ریال4:32:43
2,597.25 ریال4:32:41
2,597 ریال4:32:06
2,597.25 ریال4:31:50
2,597 ریال4:31:16
2,597.25 ریال4:30:39
2,596.75 ریال4:30:36
2,597.25 ریال4:30:34
2,596.75 ریال4:30:22
2,596.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات