بازار آمریکا / فولاد (US Steel Coil)

  • نرخ فعلی:881
  • بالاترین قیمت روز:891
  • پایین ترین قیمت روز:874
  • بیشترین مقدار نوسان روز:16
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.69%
  • نرخ بازگشایی بازار:876
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۰:۳۶:۱۹
  • نرخ روز گذشته:880
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.11%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:1

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
881 ریال20:36:19
878 ریال20:35:19
881 ریال20:33:19
878 ریال20:32:19
881 ریال20:31:19
878 ریال20:30:20
881 ریال20:27:17
878 ریال20:26:19
881 ریال20:24:19
878 ریال20:23:19
881 ریال20:22:18
874 ریال20:21:18
881 ریال20:20:20
874 ریال20:19:18
878 ریال20:17:18
874 ریال19:18:17
875 ریال19:15:19
874 ریال19:14:19
875 ریال18:35:19
891 ریال14:26:26
876 ریال14:24:26
891 ریال14:23:25
876 ریال14:22:25
891 ریال14:21:25
876 ریال2:12:25
880 ریال2:06:26
876 ریال1:54:25
نظرات