بازار آمریکا / اورانیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / اورانیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 21 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.9 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.09%