بازار آمریکا / اورانیوم

  • نرخ فعلی:20.9
  • بالاترین قیمت روز:22.9
  • پایین ترین قیمت روز:20.9
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:22.9
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۲۳:۵۴:۲۵
  • نرخ روز گذشته:20.9
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0

نمودار تحولات شاخص درروز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
20.9 ریال23:54:25
22.9 ریال23:12:26
20.9 ریال23:06:25
22.9 ریال22:30:29
20.9 ریال22:24:27
22.9 ریال21:54:26
20.9 ریال21:42:27
22.9 ریال21:00:32
20.9 ریال20:54:27
22.9 ریال20:00:33
20.9 ریال19:54:26
22.9 ریال19:48:28
20.9 ریال19:42:27
22.9 ریال19:36:31
20.9 ریال19:30:28
22.9 ریال19:06:28
20.9 ریال19:00:30
22.9 ریال18:54:26
20.9 ریال18:42:27
22.9 ریال18:00:31
20.9 ریال17:54:26
22.9 ریال17:48:26
20.9 ریال17:24:27
22.9 ریال17:18:27
20.9 ریال17:12:26
22.9 ریال17:06:26
20.9 ریال16:42:26
22.9 ریال16:30:29
20.9 ریال16:18:25
22.9 ریال15:54:27
20.9 ریال15:48:26
22.9 ریال15:30:28
20.9 ریال15:24:26
22.9 ریال14:30:29
20.9 ریال14:12:26
22.9 ریال13:36:25
20.9 ریال13:24:26
22.9 ریال12:48:26
20.9 ریال12:42:26
22.9 ریال12:18:26
20.9 ریال12:12:27
22.9 ریال12:06:25
20.9 ریال12:00:32
22.9 ریال11:48:26
20.9 ریال11:42:27
22.9 ریال11:30:28
20.9 ریال11:24:25
22.9 ریال11:18:26
20.9 ریال11:12:26
22.9 ریال10:48:27
20.9 ریال10:24:25
22.9 ریال10:18:25
20.9 ریال10:12:26
22.9 ریال9:54:25
20.9 ریال9:42:26
22.9 ریال9:36:26
20.9 ریال9:30:27
22.9 ریال9:18:25
20.9 ریال9:00:31
22.9 ریال8:54:27
20.9 ریال8:36:26
22.9 ریال7:36:27
20.9 ریال7:30:28
22.9 ریال7:18:26
20.9 ریال7:00:29
22.9 ریال6:36:26
20.9 ریال6:06:27
22.9 ریال5:18:27
20.9 ریال5:12:31
22.9 ریال5:00:30
20.9 ریال4:54:26
22.9 ریال4:30:26
20.9 ریال4:24:25
22.9 ریال4:12:27
20.9 ریال4:06:26
22.9 ریال3:54:26
20.9 ریال3:48:27
22.9 ریال3:30:27
20.9 ریال3:24:24
22.9 ریال2:12:25
20.9 ریال2:06:27
22.9 ریال1:54:25
20.9 ریال1:48:27
22.9 ریال1:30:27
20.9 ریال1:24:26
22.9 ریال1:18:25
20.9 ریال1:12:26
22.9 ریال0:36:27
20.9 ریال0:30:28
22.9 ریال0:06:27
نظرات