شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:19315
  • بالاترین قیمت روز:19337.5
  • پایین ترین قیمت روز:19272.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:40
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.12%
  • نرخ بازگشایی بازار:19,275
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۶:۵۰:۲۴
  • نرخ روز گذشته:19,265
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.26%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:50

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
19,315 ریال16:50:24
19,305 ریال16:50:19
19,315 ریال16:50:13
19,305 ریال16:37:15
19,307.5 ریال16:35:26
19,305 ریال16:34:11
19,297.5 ریال16:29:12
19,295 ریال16:28:25
19,292.5 ریال16:17:33
19,332.5 ریال15:50:09
19,335 ریال15:38:51
19,337.5 ریال15:38:47
19,335 ریال15:37:51
19,332.5 ریال15:37:47
19,337.5 ریال15:34:16
19,335 ریال15:22:17
19,332.5 ریال15:12:59
19,330 ریال15:08:21
19,337.5 ریال15:08:16
19,330 ریال15:08:11
19,337.5 ریال15:04:41
19,327.5 ریال15:02:42
19,325 ریال15:02:12
19,322.5 ریال15:00:59
19,320 ریال14:58:29
19,327.5 ریال14:55:07
19,325 ریال14:51:34
19,322.5 ریال14:42:21
19,325 ریال14:37:06
19,320 ریال14:36:54
19,322.5 ریال14:36:49
19,320 ریال14:36:44
19,322.5 ریال14:15:07
19,327.5 ریال14:12:44
19,322.5 ریال14:09:28
19,320 ریال13:57:37
19,315 ریال13:48:24
19,312.5 ریال13:37:50
19,310 ریال13:37:45
19,312.5 ریال13:37:41
19,310 ریال12:57:06
19,307.5 ریال12:56:39
19,302.5 ریال12:56:27
19,295 ریال12:50:40
19,300 ریال12:47:27
19,310 ریال12:47:23
19,300 ریال12:47:19
19,310 ریال12:31:46
19,307.5 ریال12:31:37
19,305 ریال12:31:24
19,307.5 ریال12:31:15
19,305 ریال12:31:10
19,315 ریال12:30:53
19,312.5 ریال12:30:45
19,307.5 ریال12:30:40
19,292.5 ریال12:00:53
19,277.5 ریال12:00:47
19,272.5 ریال12:00:36
19,277.5 ریال11:57:33
19,282.5 ریال11:53:37
19,287.5 ریال11:43:40
19,282.5 ریال11:43:32
19,287.5 ریال11:43:28
19,285 ریال11:43:24
19,295 ریال11:42:57
19,302.5 ریال11:30:47
19,300 ریال11:17:21
19,302.5 ریال11:03:10
19,305 ریال11:02:44
19,302.5 ریال11:02:14
19,300 ریال10:28:57
19,297.5 ریال10:27:21
19,295 ریال10:27:17
19,297.5 ریال10:27:09
19,295 ریال10:26:57
19,292.5 ریال10:05:43
19,297.5 ریال10:05:39
19,292.5 ریال10:05:35
19,300 ریال10:05:23
19,292.5 ریال10:05:20
19,297.5 ریال10:05:16
19,290 ریال10:05:13
19,297.5 ریال10:05:05
19,290 ریال10:04:55
19,295 ریال10:04:47
19,290 ریال10:04:44
19,292.5 ریال10:04:40
19,290 ریال10:04:22
19,285 ریال9:18:19
19,280 ریال9:02:41
19,277.5 ریال9:02:31
19,275 ریال8:16:24
19,277.5 ریال7:49:35
19,275 ریال6:16:55
19,280 ریال6:03:42
19,287.5 ریال6:00:24
19,290 ریال5:17:37
19,287.5 ریال5:17:28
19,290 ریال4:56:10
19,292.5 ریال4:55:51
19,290 ریال4:55:48
19,292.5 ریال4:55:43
19,290 ریال4:55:08
19,285 ریال4:54:22
19,277.5 ریال4:54:20
19,285 ریال4:54:17
19,277.5 ریال4:54:15
19,275 ریال4:54:12
19,277.5 ریال4:54:06
19,275 ریال4:30:15
نظرات