شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قلع

  • نرخ فعلی:16205
  • بالاترین قیمت روز:16280
  • پایین ترین قیمت روز:16040
  • بیشترین مقدار نوسان روز:35
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.08%
  • نرخ بازگشایی بازار:16,040
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۸:۳۴
  • نرخ روز گذشته:16,082.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.76%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:122.5

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
16,205 ریال13:38:34
16,207.5 ریال13:34:20
16,210 ریال13:34:11
16,212.5 ریال13:31:22
16,220 ریال13:29:39
16,222.5 ریال13:29:32
16,232.5 ریال13:27:33
16,237.5 ریال13:20:53
16,232.5 ریال13:19:21
16,237.5 ریال13:19:12
16,240 ریال13:18:46
16,232.5 ریال13:18:39
16,240 ریال13:18:32
16,242.5 ریال13:18:25
16,235 ریال13:17:32
16,220 ریال13:15:12
16,217.5 ریال13:09:11
16,215 ریال13:08:58
16,217.5 ریال13:06:19
16,215 ریال12:57:26
16,212.5 ریال12:57:19
16,210 ریال12:57:11
16,212.5 ریال12:56:19
16,210 ریال12:51:56
16,212.5 ریال12:51:27
16,215 ریال12:45:44
16,217.5 ریال12:45:09
16,182.5 ریال12:30:43
16,180 ریال12:26:53
16,187.5 ریال12:25:46
16,185 ریال12:25:36
16,190 ریال12:25:26
16,185 ریال12:11:18
16,190 ریال12:10:51
16,192.5 ریال12:04:13
16,190 ریال12:03:48
16,195 ریال12:03:37
16,192.5 ریال12:03:32
16,190 ریال12:03:27
16,187.5 ریال12:03:16
16,185 ریال12:01:25
16,182.5 ریال12:01:18
16,185 ریال12:01:10
16,190 ریال12:00:53
16,197.5 ریال12:00:46
16,202.5 ریال12:00:31
16,200 ریال12:00:23
16,202.5 ریال12:00:13
16,192.5 ریال11:59:51
16,190 ریال11:59:46
16,192.5 ریال11:59:36
16,195 ریال11:59:17
16,200 ریال11:57:08
16,195 ریال11:56:52
16,200 ریال11:56:13
16,197.5 ریال11:55:45
16,195 ریال11:54:07
16,212.5 ریال11:53:51
16,217.5 ریال11:53:41
16,215 ریال11:53:27
16,217.5 ریال11:53:22
16,225 ریال11:53:17
16,222.5 ریال11:53:13
16,217.5 ریال11:53:08
16,197.5 ریال11:52:12
16,195 ریال11:52:07
16,200 ریال11:51:24
16,197.5 ریال11:51:19
16,202.5 ریال11:51:07
16,205 ریال11:50:33
16,192.5 ریال11:50:28
16,202.5 ریال11:50:17
16,190 ریال11:50:10
16,197.5 ریال11:49:53
16,192.5 ریال11:49:34
16,207.5 ریال11:48:07
16,212.5 ریال11:47:46
16,205 ریال11:47:41
16,222.5 ریال11:45:51
16,220 ریال11:45:42
16,222.5 ریال11:45:09
16,225 ریال11:44:48
16,227.5 ریال11:44:07
16,230 ریال11:42:17
16,227.5 ریال11:42:12
16,230 ریال11:41:21
16,227.5 ریال11:41:12
16,237.5 ریال11:40:44
16,235 ریال11:40:39
16,240 ریال11:40:29
16,242.5 ریال11:40:23
16,237.5 ریال11:40:11
16,242.5 ریال11:39:51
16,237.5 ریال11:39:37
16,235 ریال11:39:32
16,232.5 ریال11:39:27
16,235 ریال11:39:07
16,237.5 ریال11:38:55
16,242.5 ریال11:36:50
16,245 ریال11:36:28
16,240 ریال11:36:07
16,245 ریال11:35:49
16,242.5 ریال11:35:37
16,240 ریال11:34:26
16,250 ریال11:34:19
16,255 ریال11:34:15
16,252.5 ریال11:34:06
16,250 ریال11:33:49
16,257.5 ریال11:33:38
16,252.5 ریال11:33:31
16,257.5 ریال11:32:29
16,260 ریال11:32:18
16,257.5 ریال11:32:14
16,252.5 ریال11:32:11
16,257.5 ریال11:32:06
16,255 ریال11:31:52
16,257.5 ریال11:31:44
16,255 ریال11:31:40
16,250 ریال11:31:32
16,247.5 ریال11:31:27
16,257.5 ریال11:31:19
16,255 ریال11:31:13
16,245 ریال11:31:08
16,237.5 ریال11:30:17
16,235 ریال11:30:10
16,245 ریال11:29:51
16,240 ریال11:29:47
16,245 ریال11:29:41
16,237.5 ریال11:29:37
16,242.5 ریال11:29:34
16,232.5 ریال11:29:26
16,227.5 ریال11:29:20
16,235 ریال11:29:13
16,230 ریال11:29:06
16,227.5 ریال11:28:57
16,222.5 ریال11:28:50
16,225 ریال11:28:47
16,220 ریال11:28:09
16,222.5 ریال11:26:23
16,225 ریال11:25:19
16,220 ریال11:25:07
16,227.5 ریال11:06:09
16,235 ریال11:04:05
16,232.5 ریال11:03:24
16,235 ریال11:02:57
16,237.5 ریال11:00:53
16,235 ریال11:00:48
16,237.5 ریال11:00:40
16,235 ریال10:59:35
16,232.5 ریال10:59:29
16,235 ریال10:59:26
16,240 ریال10:59:22
16,237.5 ریال10:59:16
16,232.5 ریال10:59:09
16,230 ریال10:50:20
16,237.5 ریال10:49:50
16,240 ریال10:49:44
16,242.5 ریال10:48:10
16,245 ریال10:48:06
16,255 ریال10:37:16
16,252.5 ریال10:32:26
16,255 ریال10:32:13
16,262.5 ریال10:28:56
16,270 ریال10:28:24
16,267.5 ریال10:28:17
16,270 ریال10:28:05
16,267.5 ریال10:25:43
16,265 ریال10:25:10
16,262.5 ریال10:24:56
16,270 ریال10:24:25
16,272.5 ریال10:21:36
16,275 ریال10:20:18
16,272.5 ریال10:20:07
16,270 ریال10:19:34
16,275 ریال10:19:06
16,272.5 ریال10:08:18
16,250 ریال10:04:28
16,242.5 ریال10:04:09
16,245 ریال10:04:05
16,242.5 ریال10:03:19
16,245 ریال10:03:16
16,240 ریال10:02:45
16,237.5 ریال10:02:39
16,242.5 ریال10:01:31
16,245 ریال10:01:14
16,247.5 ریال10:00:45
16,250 ریال10:00:42
16,245 ریال10:00:25
16,242.5 ریال10:00:10
16,265 ریال9:55:44
16,232.5 ریال9:42:13
16,257.5 ریال9:39:28
16,262.5 ریال9:39:05
16,267.5 ریال9:37:46
16,270 ریال9:37:05
16,272.5 ریال9:36:58
16,275 ریال9:35:43
16,280 ریال9:35:34
16,272.5 ریال9:35:31
16,270 ریال9:34:42
16,265 ریال9:34:28
16,267.5 ریال9:34:25
16,262.5 ریال9:34:22
16,265 ریال9:34:18
16,270 ریال9:34:05
16,247.5 ریال9:33:25
16,242.5 ریال9:32:43
16,237.5 ریال9:32:14
16,230 ریال9:31:47
16,227.5 ریال9:31:40
16,230 ریال9:31:06
16,232.5 ریال9:30:50
16,225 ریال9:30:46
16,230 ریال9:30:40
16,225 ریال9:30:37
16,227.5 ریال9:30:30
16,230 ریال9:30:26
16,227.5 ریال9:30:13
16,222.5 ریال9:30:08
16,227.5 ریال9:28:39
16,222.5 ریال9:28:05
16,220 ریال9:27:05
16,215 ریال9:26:36
16,212.5 ریال9:26:33
16,207.5 ریال9:26:30
16,210 ریال9:26:25
16,212.5 ریال9:26:04
16,180 ریال9:19:08
16,177.5 ریال9:18:51
16,185 ریال9:18:41
16,190 ریال9:18:12
16,182.5 ریال9:18:08
16,180 ریال9:17:47
16,177.5 ریال9:17:17
16,175 ریال9:16:29
16,185 ریال9:16:11
16,182.5 ریال9:16:08
16,187.5 ریال9:13:41
16,182.5 ریال9:13:32
16,187.5 ریال9:13:29
16,182.5 ریال9:13:08
16,185 ریال9:12:56
16,182.5 ریال9:12:53
16,190 ریال9:12:44
16,197.5 ریال9:12:04
16,200 ریال9:11:45
16,202.5 ریال9:11:37
16,205 ریال9:11:31
16,197.5 ریال9:11:11
16,200 ریال9:11:08
16,205 ریال9:10:35
16,202.5 ریال9:10:26
16,207.5 ریال9:10:19
16,210 ریال9:10:11
16,205 ریال9:10:08
16,197.5 ریال9:09:51
16,200 ریال9:09:42
16,195 ریال9:09:33
16,200 ریال9:09:30
16,202.5 ریال9:09:21
16,207.5 ریال9:09:18
16,200 ریال9:08:46
16,202.5 ریال9:08:31
16,205 ریال9:08:29
16,207.5 ریال9:08:20
16,212.5 ریال9:08:17
16,210 ریال9:08:14
16,177.5 ریال9:06:33
16,175 ریال9:06:05
16,140 ریال9:04:52
16,167.5 ریال9:03:48
16,165 ریال9:03:45
16,167.5 ریال9:03:26
16,172.5 ریال9:03:19
16,170 ریال9:03:06
16,167.5 ریال9:01:34
16,165 ریال9:01:30
16,157.5 ریال9:01:10
16,165 ریال9:01:06
16,162.5 ریال9:00:50
16,157.5 ریال8:25:42
16,160 ریال8:25:31
16,185 ریال7:00:31
16,187.5 ریال7:00:08
16,185 ریال6:58:05
16,187.5 ریال6:57:44
16,185 ریال6:53:49
16,182.5 ریال6:51:16
16,180 ریال6:50:40
16,182.5 ریال6:50:35
16,180 ریال6:44:04
16,177.5 ریال6:42:05
16,175 ریال6:38:57
16,172.5 ریال6:38:13
16,185 ریال6:37:49
16,182.5 ریال6:35:34
16,180 ریال6:34:52
16,182.5 ریال6:30:20
16,185 ریال6:30:07
16,182.5 ریال6:26:13
16,185 ریال6:20:15
16,187.5 ریال6:18:56
16,185 ریال6:18:50
16,182.5 ریال6:18:05
16,180 ریال6:16:04
16,177.5 ریال6:12:05
16,172.5 ریال6:11:16
16,175 ریال6:11:13
16,172.5 ریال6:10:21
16,180 ریال6:05:35
16,185 ریال6:05:31
16,182.5 ریال6:05:28
16,180 ریال6:05:15
16,182.5 ریال6:05:05
16,180 ریال6:04:57
16,182.5 ریال6:04:47
16,180 ریال6:04:38
16,185 ریال6:04:35
16,180 ریال6:04:28
16,185 ریال6:04:14
16,182.5 ریال6:04:05
16,177.5 ریال6:03:12
16,175 ریال6:00:45
16,172.5 ریال6:00:38
16,175 ریال6:00:25
16,172.5 ریال6:00:21
16,142.5 ریال5:56:36
16,177.5 ریال5:44:47
16,172.5 ریال5:44:43
16,177.5 ریال5:31:08
16,172.5 ریال5:30:34
16,170 ریال5:30:09
16,167.5 ریال5:30:06
16,162.5 ریال5:23:09
16,165 ریال5:23:04
16,160 ریال5:21:04
16,145 ریال5:20:13
16,147.5 ریال5:20:08
16,145 ریال5:19:43
16,147.5 ریال5:19:38
16,145 ریال5:19:31
16,150 ریال5:19:27
16,155 ریال5:19:24
16,157.5 ریال5:18:23
16,160 ریال5:18:12
16,157.5 ریال5:17:24
16,160 ریال5:17:15
16,157.5 ریال5:16:40
16,155 ریال5:16:31
16,157.5 ریال5:16:06
16,160 ریال5:14:06
16,157.5 ریال5:13:40
16,160 ریال5:13:20
16,162.5 ریال5:13:08
16,145 ریال5:00:30
16,147.5 ریال5:00:21
16,150 ریال5:00:13
16,147.5 ریال5:00:09
16,145 ریال4:59:26
16,147.5 ریال4:59:20
16,145 ریال4:58:55
16,147.5 ریال4:58:26
16,145 ریال4:58:11
16,140 ریال4:57:45
16,137.5 ریال4:57:33
16,135 ریال4:57:25
16,137.5 ریال4:57:21
16,135 ریال4:57:16
16,137.5 ریال4:57:11
16,135 ریال4:56:39
16,137.5 ریال4:56:35
16,135 ریال4:56:29
16,132.5 ریال4:56:20
16,135 ریال4:56:16
16,132.5 ریال4:56:11
16,135 ریال4:56:04
16,137.5 ریال4:55:45
16,142.5 ریال4:55:41
16,137.5 ریال4:55:36
16,135 ریال4:55:32
16,132.5 ریال4:55:27
16,137.5 ریال4:55:21
16,140 ریال4:55:07
16,137.5 ریال4:55:05
16,142.5 ریال4:54:41
16,145 ریال4:54:28
16,142.5 ریال4:54:23
16,147.5 ریال4:53:35
16,145 ریال4:53:31
16,147.5 ریال4:53:04
16,150 ریال4:51:44
16,152.5 ریال4:51:40
16,150 ریال4:51:29
16,147.5 ریال4:51:11
16,145 ریال4:50:55
16,147.5 ریال4:50:49
16,150 ریال4:50:35
16,152.5 ریال4:50:29
16,155 ریال4:50:25
16,152.5 ریال4:50:20
16,150 ریال4:50:16
16,147.5 ریال4:50:07
16,137.5 ریال4:49:50
16,140 ریال4:49:40
16,122.5 ریال4:47:35
16,132.5 ریال4:47:15
16,135 ریال4:47:11
16,127.5 ریال4:47:06
16,135 ریال4:47:04
16,137.5 ریال4:46:51
16,132.5 ریال4:46:47
16,137.5 ریال4:46:43
16,135 ریال4:46:36
16,137.5 ریال4:46:27
16,142.5 ریال4:46:18
16,140 ریال4:46:07
16,135 ریال4:45:12
16,115 ریال4:44:56
16,112.5 ریال4:44:39
16,110 ریال4:44:35
16,117.5 ریال4:44:31
16,115 ریال4:44:23
16,117.5 ریال4:44:17
16,112.5 ریال4:44:12
16,110 ریال4:43:48
16,112.5 ریال4:43:43
16,110 ریال4:42:32
16,115 ریال4:42:11
16,110 ریال4:41:32
16,107.5 ریال4:41:28
16,110 ریال4:41:25
16,115 ریال4:41:19
16,117.5 ریال4:41:03
16,115 ریال4:40:52
16,117.5 ریال4:40:39
16,115 ریال4:40:35
16,117.5 ریال4:40:31
16,122.5 ریال4:40:29
16,115 ریال4:40:25
16,112.5 ریال4:40:16
16,115 ریال4:40:08
16,110 ریال4:40:06
16,105 ریال4:39:41
16,107.5 ریال4:39:36
16,110 ریال4:39:28
16,107.5 ریال4:39:24
16,105 ریال4:39:17
16,112.5 ریال4:39:13
16,115 ریال4:38:43
16,117.5 ریال4:38:28
16,115 ریال4:38:04
16,120 ریال4:37:28
16,117.5 ریال4:37:23
16,115 ریال4:37:15
16,122.5 ریال4:37:11
16,127.5 ریال4:37:06
16,125 ریال4:36:36
16,130 ریال4:36:32
16,127.5 ریال4:36:24
16,130 ریال4:36:11
16,127.5 ریال4:35:49
16,135 ریال4:35:16
16,122.5 ریال4:35:12
16,087.5 ریال4:33:09
16,085 ریال4:33:03
16,090 ریال4:32:43
16,092.5 ریال4:32:19
16,090 ریال4:32:14
16,087.5 ریال4:31:47
16,085 ریال4:31:39
16,077.5 ریال4:31:37
16,080 ریال4:31:33
16,077.5 ریال4:31:25
16,075 ریال4:31:21
16,070 ریال4:31:09
16,067.5 ریال4:30:54
16,070 ریال4:30:49
16,040 ریال4:30:10
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات