کالایاب
شاخص یاب

قلع

  • نرخ فعلی:17727.5
  • بالاترین قیمت روز:17992.5
  • پایین ترین قیمت روز:17570
  • بیشترین مقدار نوسان روز:82.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:17,897.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۸:۱۹:۱۱
  • نرخ روز گذشته:17,900
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.97%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:172.5

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار کندل استیک قلع در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
17,727.5 ریال18:19:11
17,732.5 ریال18:16:53
17,730 ریال18:16:45
17,732.5 ریال18:16:29
17,730 ریال18:16:11
17,737.5 ریال18:15:25
17,735 ریال18:12:40
17,730 ریال18:12:31
17,727.5 ریال18:12:22
17,740 ریال18:12:12
17,747.5 ریال18:10:40
17,750 ریال18:10:32
17,747.5 ریال18:09:31
17,750 ریال18:09:22
17,752.5 ریال18:09:12
17,750 ریال18:09:01
17,742.5 ریال18:08:53
17,745 ریال18:08:11
17,730 ریال18:06:55
17,732.5 ریال18:06:46
17,735 ریال18:06:30
17,732.5 ریال18:05:52
17,725 ریال18:05:37
17,732.5 ریال18:05:22
17,727.5 ریال18:05:13
17,720 ریال18:04:12
17,697.5 ریال18:02:14
17,687.5 ریال18:01:07
17,685 ریال18:00:53
17,687.5 ریال18:00:40
17,692.5 ریال18:00:22
17,690 ریال18:00:00
17,687.5 ریال17:59:37
17,690 ریال17:59:22
17,682.5 ریال17:59:13
17,675 ریال17:58:47
17,677.5 ریال17:58:23
17,675 ریال17:58:13
17,680 ریال17:57:13
17,675 ریال17:54:11
17,635 ریال17:45:37
17,632.5 ریال17:45:30
17,637.5 ریال17:37:56
17,632.5 ریال17:37:27
17,630 ریال17:36:57
17,620 ریال17:35:52
17,612.5 ریال17:32:57
17,617.5 ریال17:32:24
17,620 ریال17:32:14
17,625 ریال17:31:42
17,627.5 ریال17:31:33
17,625 ریال17:30:57
17,627.5 ریال17:30:40
17,637.5 ریال17:30:30
17,605 ریال17:29:42
17,595 ریال17:16:20
17,592.5 ریال17:10:24
17,590 ریال17:05:22
17,592.5 ریال17:05:14
17,590 ریال16:58:29
17,597.5 ریال16:57:48
17,600 ریال16:57:40
17,597.5 ریال16:56:46
17,602.5 ریال16:55:21
17,600 ریال16:54:54
17,597.5 ریال16:54:47
17,595 ریال16:54:31
17,582.5 ریال16:54:12
17,580 ریال16:53:53
17,577.5 ریال16:53:30
17,572.5 ریال16:53:13
17,570 ریال16:53:00
17,572.5 ریال16:52:45
17,625 ریال16:52:11
17,630 ریال16:46:36
17,635 ریال16:46:29
17,630 ریال16:43:12
17,637.5 ریال16:42:56
17,630 ریال16:40:48
17,632.5 ریال16:40:39
17,647.5 ریال16:36:26
17,650 ریال16:21:23
17,647.5 ریال16:21:13
17,650 ریال16:18:12
17,652.5 ریال16:17:03
17,642.5 ریال16:16:30
17,640 ریال16:16:21
17,660 ریال16:15:33
17,670 ریال16:15:24
17,675 ریال15:47:29
17,677.5 ریال15:36:24
17,675 ریال15:33:56
17,672.5 ریال15:14:34
17,670 ریال15:14:19
17,662.5 ریال15:14:12
17,670 ریال15:13:44
17,677.5 ریال15:13:36
17,675 ریال15:13:12
17,670 ریال15:12:57
17,662.5 ریال15:12:49
17,670 ریال15:12:40
17,672.5 ریال15:12:32
17,677.5 ریال15:12:22
17,665 ریال15:12:11
17,670 ریال15:10:54
17,667.5 ریال15:10:47
17,662.5 ریال15:10:40
17,670 ریال15:10:32
17,665 ریال15:10:23
17,667.5 ریال15:08:46
17,665 ریال15:08:37
17,657.5 ریال15:08:20
17,665 ریال15:08:11
17,647.5 ریال15:06:52
17,645 ریال15:05:23
17,662.5 ریال15:02:13
17,667.5 ریال14:54:39
17,665 ریال14:54:30
17,667.5 ریال14:53:52
17,665 ریال14:53:45
17,667.5 ریال14:50:24
17,680 ریال14:47:36
17,672.5 ریال14:46:11
17,670 ریال14:38:10
17,662.5 ریال14:37:20
17,667.5 ریال14:36:33
17,670 ریال14:34:42
17,677.5 ریال14:34:35
17,685 ریال14:32:46
17,672.5 ریال14:28:56
17,667.5 ریال14:18:28
17,670 ریال14:18:20
17,672.5 ریال14:15:23
17,677.5 ریال14:15:13
17,680 ریال14:14:56
17,690 ریال14:14:34
17,700 ریال14:06:58
17,677.5 ریال13:17:52
17,685 ریال13:17:30
17,682.5 ریال13:17:23
17,677.5 ریال13:16:55
17,680 ریال13:16:47
17,682.5 ریال13:16:39
17,677.5 ریال13:14:21
17,680 ریال13:14:12
17,682.5 ریال13:12:57
17,687.5 ریال13:11:56
17,677.5 ریال12:48:37
17,682.5 ریال12:48:28
17,677.5 ریال12:38:33
17,680 ریال12:34:10
17,687.5 ریال12:33:04
17,682.5 ریال12:32:17
17,680 ریال12:31:28
17,687.5 ریال12:31:17
17,690 ریال12:30:53
17,682.5 ریال12:29:30
17,692.5 ریال12:21:33
17,687.5 ریال12:21:24
17,682.5 ریال12:21:15
17,680 ریال12:21:01
17,687.5 ریال12:20:37
17,682.5 ریال12:20:26
17,695 ریال12:20:15
17,705 ریال12:19:48
17,717.5 ریال12:19:41
17,720 ریال12:16:11
17,722.5 ریال12:15:24
17,730 ریال12:15:01
17,735 ریال12:13:17
17,737.5 ریال12:12:57
17,720 ریال12:11:33
17,722.5 ریال12:11:19
17,727.5 ریال12:05:51
17,725 ریال12:05:45
17,735 ریال12:05:38
17,730 ریال12:05:31
17,727.5 ریال12:05:16
17,737.5 ریال12:04:48
17,732.5 ریال12:04:32
17,727.5 ریال12:04:11
17,745 ریال12:02:47
17,735 ریال12:01:34
17,740 ریال12:01:23
17,730 ریال12:00:56
17,725 ریال12:00:45
17,722.5 ریال11:59:53
17,675 ریال11:53:29
17,672.5 ریال11:52:32
17,667.5 ریال11:52:17
17,675 ریال11:52:10
17,677.5 ریال11:51:44
17,672.5 ریال11:51:32
17,670 ریال11:51:25
17,667.5 ریال11:51:17
17,750 ریال11:42:17
17,745 ریال11:40:30
17,720 ریال11:31:52
17,747.5 ریال11:31:23
17,750 ریال11:31:17
17,752.5 ریال11:30:51
17,755 ریال11:30:44
17,762.5 ریال11:30:23
17,760 ریال11:30:15
17,765 ریال11:29:43
17,767.5 ریال11:29:10
17,760 ریال11:28:51
17,770 ریال11:28:45
17,772.5 ریال11:28:40
17,775 ریال11:28:35
17,760 ریال11:28:08
17,767.5 ریال11:27:48
17,770 ریال11:27:42
17,772.5 ریال11:27:31
17,770 ریال11:26:09
17,775 ریال11:24:13
17,777.5 ریال11:24:08
17,787.5 ریال11:22:55
17,782.5 ریال11:22:27
17,785 ریال11:22:08
17,787.5 ریال11:21:50
17,785 ریال11:20:42
17,787.5 ریال11:20:36
17,785 ریال11:20:30
17,782.5 ریال11:20:12
17,775 ریال11:19:45
17,785 ریال11:19:36
17,782.5 ریال11:19:32
17,775 ریال11:19:22
17,772.5 ریال11:17:47
17,775 ریال11:17:43
17,772.5 ریال11:16:59
17,782.5 ریال11:16:39
17,785 ریال11:16:34
17,790 ریال11:16:24
17,792.5 ریال11:16:12
17,802.5 ریال11:16:08
17,805 ریال11:15:41
17,800 ریال11:15:36
17,802.5 ریال11:15:30
17,807.5 ریال11:15:25
17,810 ریال11:14:54
17,812.5 ریال11:14:17
17,817.5 ریال11:14:07
17,822.5 ریال11:12:08
17,815 ریال11:11:32
17,830 ریال11:08:14
17,825 ریال11:08:08
17,817.5 ریال11:07:27
17,815 ریال11:02:18
17,812.5 ریال11:02:09
17,815 ریال11:01:39
17,817.5 ریال11:01:30
17,815 ریال11:01:23
17,812.5 ریال11:00:45
17,822.5 ریال11:00:21
17,817.5 ریال10:59:38
17,815 ریال10:59:21
17,812.5 ریال10:58:54
17,815 ریال10:58:16
17,812.5 ریال10:58:07
17,807.5 ریال10:57:39
17,810 ریال10:56:16
17,815 ریال10:56:11
17,812.5 ریال10:56:07
17,815 ریال10:55:42
17,812.5 ریال10:55:39
17,810 ریال10:55:12
17,812.5 ریال10:54:58
17,840 ریال10:51:47
17,842.5 ریال10:50:51
17,840 ریال10:50:41
17,837.5 ریال10:50:16
17,872.5 ریال10:44:06
17,880 ریال10:41:30
17,890 ریال10:35:20
17,907.5 ریال10:32:55
17,910 ریال10:31:53
17,922.5 ریال10:31:45
17,925 ریال10:31:34
17,927.5 ریال10:31:16
17,952.5 ریال10:16:37
17,950 ریال10:08:43
17,952.5 ریال10:08:40
17,947.5 ریال10:04:05
17,952.5 ریال10:02:19
17,955 ریال9:58:16
17,952.5 ریال9:55:15
17,947.5 ریال9:54:51
17,950 ریال9:54:40
17,952.5 ریال9:54:33
17,947.5 ریال9:54:27
17,952.5 ریال9:53:15
17,950 ریال9:53:05
17,955 ریال9:52:55
17,952.5 ریال9:52:15
17,957.5 ریال9:52:05
17,967.5 ریال9:51:22
17,970 ریال9:51:05
17,977.5 ریال9:50:51
17,982.5 ریال9:50:48
17,985 ریال9:50:42
17,992.5 ریال9:50:38
17,987.5 ریال9:50:36
17,985 ریال9:50:30
17,982.5 ریال9:49:38
17,987.5 ریال9:49:29
17,925 ریال9:49:06
17,915 ریال9:47:49
17,917.5 ریال9:47:46
17,912.5 ریال9:47:43
17,915 ریال9:47:37
17,917.5 ریال9:47:29
17,912.5 ریال9:47:15
17,915 ریال9:46:29
17,912.5 ریال9:46:23
17,910 ریال9:46:11
17,912.5 ریال9:45:29
17,915 ریال9:45:26
17,910 ریال9:44:53
17,912.5 ریال9:44:50
17,917.5 ریال9:44:44
17,922.5 ریال9:44:38
17,925 ریال9:44:14
17,905 ریال8:10:56
17,910 ریال8:08:15
17,905 ریال8:02:23
17,900 ریال8:02:09
17,897.5 ریال8:00:12
17,895 ریال7:52:20
17,892.5 ریال7:43:43
17,895 ریال7:42:52
17,892.5 ریال7:42:04
17,895 ریال7:41:21
17,892.5 ریال7:38:57
17,890 ریال7:36:10
17,887.5 ریال7:32:30
17,885 ریال7:32:05
17,882.5 ریال7:30:30
17,885 ریال7:14:04
17,882.5 ریال7:08:04
17,880 ریال7:00:34
17,882.5 ریال6:46:26
17,880 ریال6:43:04
17,875 ریال6:42:55
17,882.5 ریال6:38:14
17,875 ریال6:37:39
17,882.5 ریال6:19:03
17,885 ریال6:10:33
17,882.5 ریال6:09:27
17,880 ریال6:08:37
17,877.5 ریال6:07:03
17,875 ریال6:05:05
17,872.5 ریال6:01:11
17,877.5 ریال6:00:40
17,880 ریال6:00:30
17,882.5 ریال6:00:07
17,885 ریال5:59:45
17,887.5 ریال5:59:23
17,890 ریال5:59:11
17,892.5 ریال5:58:22
17,895 ریال5:56:04
17,897.5 ریال5:53:33
17,900 ریال5:52:23
17,902.5 ریال5:50:19
17,905 ریال5:41:09
17,907.5 ریال5:41:04
17,905 ریال5:39:20
17,907.5 ریال5:39:13
17,905 ریال5:36:50
17,907.5 ریال5:36:33
17,910 ریال5:36:21
17,907.5 ریال5:36:16
17,905 ریال5:36:09
17,907.5 ریال5:35:41
17,910 ریال5:32:50
17,907.5 ریال5:32:43
17,910 ریال5:32:04
17,915 ریال5:31:42
17,912.5 ریال5:31:37
17,910 ریال5:31:30
17,912.5 ریال5:31:26
17,910 ریال5:31:06
17,907.5 ریال5:31:04
17,905 ریال5:30:57
17,910 ریال5:30:55
17,912.5 ریال5:30:51
17,915 ریال5:30:28
17,905 ریال5:30:13
17,910 ریال5:30:11
17,900 ریال4:34:04
17,902.5 ریال4:31:06
17,905 ریال4:30:43
17,897.5 ریال4:30:20
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات