شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

نیکل

  • نرخ فعلی:15040
  • بالاترین قیمت روز:15145
  • پایین ترین قیمت روز:15032.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:42.5
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.05%
  • نرخ بازگشایی بازار:15,137.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۰:۴۳:۳۱
  • نرخ روز گذشته:15,117.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.52%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:77.5

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار کندل استیک نیکل در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
15,040 ریال10:43:31
15,037.5 ریال10:43:24
15,040 ریال10:43:16
15,047.5 ریال10:43:08
15,042.5 ریال10:42:49
15,047.5 ریال10:42:44
15,050 ریال10:42:32
15,055 ریال10:40:17
15,057.5 ریال10:40:05
15,055 ریال10:39:34
15,052.5 ریال10:38:50
15,042.5 ریال10:38:46
15,047.5 ریال10:38:27
15,042.5 ریال10:38:23
15,047.5 ریال10:38:19
15,055 ریال10:38:15
15,052.5 ریال10:38:03
15,055 ریال10:36:40
15,062.5 ریال10:36:32
15,067.5 ریال10:36:25
15,070 ریال10:36:19
15,072.5 ریال10:34:04
15,070 ریال10:32:08
15,072.5 ریال10:30:19
15,070 ریال10:30:11
15,067.5 ریال10:30:09
15,075 ریال10:30:06
15,072.5 ریال10:29:49
15,077.5 ریال10:29:19
15,080 ریال10:29:12
15,077.5 ریال10:29:07
15,080 ریال10:28:51
15,082.5 ریال10:28:47
15,080 ریال10:28:40
15,077.5 ریال10:28:32
15,080 ریال10:28:17
15,077.5 ریال10:28:13
15,080 ریال10:28:03
15,077.5 ریال10:27:46
15,080 ریال10:27:26
15,077.5 ریال10:27:18
15,080 ریال10:27:04
15,077.5 ریال10:26:54
15,080 ریال10:26:27
15,077.5 ریال10:26:19
15,080 ریال10:26:10
15,077.5 ریال10:26:08
15,080 ریال10:25:24
15,077.5 ریال10:25:07
15,080 ریال10:24:23
15,077.5 ریال10:24:15
15,075 ریال10:24:07
15,072.5 ریال10:24:03
15,075 ریال10:23:32
15,077.5 ریال10:23:11
15,080 ریال10:23:04
15,077.5 ریال10:22:24
15,080 ریال10:21:43
15,077.5 ریال10:21:40
15,080 ریال10:21:20
15,082.5 ریال10:21:17
15,080 ریال10:21:08
15,082.5 ریال10:21:04
15,085 ریال10:20:56
15,087.5 ریال10:20:50
15,085 ریال10:20:49
15,082.5 ریال10:20:35
15,080 ریال10:20:31
15,082.5 ریال10:20:11
15,080 ریال10:20:07
15,082.5 ریال10:20:05
15,080 ریال10:19:27
15,077.5 ریال10:19:07
15,075 ریال10:18:50
15,077.5 ریال10:18:27
15,080 ریال10:18:23
15,082.5 ریال10:18:15
15,080 ریال10:18:04
15,085 ریال10:17:30
15,080 ریال10:17:08
15,087.5 ریال10:16:30
15,090 ریال10:16:18
15,092.5 ریال10:15:03
15,075 ریال10:13:04
15,085 ریال10:12:03
15,080 ریال10:10:06
15,077.5 ریال10:09:03
15,060 ریال10:07:04
15,047.5 ریال10:05:04
15,042.5 ریال10:03:03
15,047.5 ریال10:01:04
15,035 ریال9:59:03
15,032.5 ریال9:57:03
15,075 ریال9:56:03
15,085 ریال9:52:03
15,090 ریال9:50:05
15,095 ریال9:48:04
15,092.5 ریال9:47:03
15,097.5 ریال9:45:05
15,095 ریال9:44:04
15,092.5 ریال9:42:04
15,100 ریال9:39:03
15,107.5 ریال9:37:05
15,105 ریال9:28:04
15,107.5 ریال9:26:03
15,115 ریال9:22:04
15,102.5 ریال9:20:05
15,100 ریال9:18:03
15,102.5 ریال9:16:04
15,105 ریال9:14:03
15,107.5 ریال9:10:05
15,110 ریال9:08:04
15,107.5 ریال9:01:03
15,137.5 ریال8:54:04
15,135 ریال8:52:03
15,137.5 ریال8:48:04
15,142.5 ریال8:47:03
15,137.5 ریال8:45:05
15,135 ریال8:39:03
15,130 ریال8:32:03
15,135 ریال8:30:06
15,130 ریال8:13:04
15,122.5 ریال8:09:04
15,125 ریال8:03:04
15,122.5 ریال7:39:03
15,125 ریال7:36:03
15,130 ریال7:34:04
15,135 ریال7:32:04
15,140 ریال7:22:04
15,137.5 ریال7:19:04
15,135 ریال7:18:04
15,130 ریال7:12:04
15,125 ریال7:09:03
15,127.5 ریال7:05:03
15,122.5 ریال7:02:03
15,112.5 ریال6:59:03
15,105 ریال6:55:04
15,112.5 ریال6:54:03
15,120 ریال6:49:03
15,127.5 ریال6:46:03
15,132.5 ریال6:44:04
15,125 ریال6:43:04
15,132.5 ریال6:42:03
15,142.5 ریال6:40:05
15,135 ریال6:38:03
15,142.5 ریال6:36:03
15,140 ریال6:34:03
15,137.5 ریال6:32:04
15,135 ریال6:30:05
15,145 ریال6:26:13
15,122.5 ریال6:24:04
15,115 ریال6:23:03
15,105 ریال6:19:03
15,102.5 ریال6:17:03
15,115 ریال6:14:04
15,095 ریال6:12:03
15,075 ریال6:10:05
15,085 ریال6:05:04
15,070 ریال6:03:04
15,067.5 ریال6:01:03
15,062.5 ریال5:59:04
15,057.5 ریال5:57:04
15,065 ریال5:55:06
15,067.5 ریال5:49:03
15,077.5 ریال5:45:04
15,087.5 ریال5:40:06
15,075 ریال5:37:04
15,080 ریال5:36:03
15,065 ریال5:34:04
15,045 ریال5:32:04
15,072.5 ریال5:30:07
15,082.5 ریال5:28:04
15,080 ریال5:26:04
15,072.5 ریال5:24:04
15,062.5 ریال5:22:05
15,055 ریال5:20:06
15,070 ریال5:19:04
15,080 ریال5:17:04
15,087.5 ریال5:15:05
15,097.5 ریال5:13:05
15,100 ریال5:12:04
15,097.5 ریال5:10:06
15,087.5 ریال5:09:04
15,095 ریال5:06:05
15,100 ریال5:02:03
15,112.5 ریال5:00:06
15,110 ریال4:58:05
15,105 ریال4:57:04
15,100 ریال4:55:05
15,090 ریال4:53:03
15,105 ریال4:49:03
15,122.5 ریال4:47:03
15,115 ریال4:45:05
15,102.5 ریال4:42:07
15,117.5 ریال4:41:03
15,115 ریال4:38:03
15,130 ریال4:36:03
15,142.5 ریال4:34:09
15,135 ریال4:33:04
15,137.5 ریال4:32:03
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات