صفحات مرتبط
شاخص یاب

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 102 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,428 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.03%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.99%