کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,422 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 102.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 137.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 151.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%