صفحات مرتبط
شاخص یاب

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,024 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 311.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 332.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 171.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 184.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.91%