صفحات مرتبط
preload

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 83.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 176.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%