شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,885 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 70.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.28%