صفحات مرتبط
شاخص یاب

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 27.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,096 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 121.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 133.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.23%