صفحات مرتبط

مس

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 200.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,902 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 255.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,036 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 389.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,923 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 276.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.16%