صفحات مرتبط
شاخص یاب

مس

  • نرخ فعلی:5930
  • بالاترین قیمت روز:5930.5
  • پایین ترین قیمت روز:5907
  • بیشترین مقدار نوسان روز:14.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.15%
  • نرخ بازگشایی بازار:5,910.75
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۴۲:۳۷
  • نرخ روز گذشته:5,907
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.39%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:23

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
5,930 ریال4:42:37
5,929.75 ریال4:42:35
5,930 ریال4:42:28
5,930.5 ریال4:42:26
5,930 ریال4:42:23
5,930.25 ریال4:42:21
5,930.5 ریال4:42:19
5,930.25 ریال4:42:17
5,929.25 ریال4:42:14
5,930 ریال4:42:11
5,929.25 ریال4:41:55
5,929.75 ریال4:41:52
5,929.25 ریال4:41:50
5,929.75 ریال4:41:48
5,929 ریال4:41:43
5,928.75 ریال4:41:38
5,928.25 ریال4:41:36
5,928.5 ریال4:41:33
5,928.25 ریال4:41:28
5,927.5 ریال4:41:26
5,926.25 ریال4:41:07
5,926 ریال4:41:04
5,926.25 ریال4:40:45
5,926.5 ریال4:40:43
5,926.25 ریال4:40:38
5,926.5 ریال4:40:28
5,926.25 ریال4:40:26
5,926.5 ریال4:40:14
5,926 ریال4:40:11
5,926.25 ریال4:40:08
5,926 ریال4:39:57
5,925.25 ریال4:39:55
5,925 ریال4:39:49
5,926.25 ریال4:39:47
5,925 ریال4:39:45
5,926.25 ریال4:39:33
5,926.75 ریال4:39:31
5,926.25 ریال4:39:26
5,926.75 ریال4:39:13
5,927.25 ریال4:39:07
5,927.5 ریال4:39:05
5,927.25 ریال4:38:49
5,927 ریال4:38:26
5,927.25 ریال4:38:24
5,927.5 ریال4:38:21
5,927.25 ریال4:38:19
5,928 ریال4:38:17
5,927.5 ریال4:38:14
5,928 ریال4:38:12
5,927 ریال4:38:09
5,926 ریال4:37:54
5,926.25 ریال4:37:49
5,927 ریال4:37:47
5,926.25 ریال4:37:44
5,926.5 ریال4:37:42
5,926.25 ریال4:37:40
5,927 ریال4:37:38
5,926.25 ریال4:37:29
5,927 ریال4:37:19
5,926.5 ریال4:37:07
5,927.25 ریال4:36:51
5,927 ریال4:36:48
5,927.25 ریال4:36:46
5,927 ریال4:36:43
5,926 ریال4:36:41
5,926.5 ریال4:36:39
5,926 ریال4:36:36
5,926.5 ریال4:36:22
5,927.5 ریال4:36:14
5,927.75 ریال4:36:11
5,926 ریال4:36:09
5,927.5 ریال4:36:04
5,926 ریال4:35:35
5,925.75 ریال4:35:31
5,924 ریال4:35:28
5,925.75 ریال4:35:21
5,924 ریال4:35:19
5,924.75 ریال4:35:15
5,924 ریال4:35:12
5,923.75 ریال4:35:09
5,924 ریال4:35:04
5,925 ریال4:34:55
5,924.5 ریال4:34:52
5,924 ریال4:34:49
5,924.5 ریال4:34:40
5,925 ریال4:34:31
5,923 ریال4:34:28
5,923.25 ریال4:34:24
5,923 ریال4:34:21
5,923.25 ریال4:34:14
5,923 ریال4:33:53
5,923.5 ریال4:33:50
5,923.75 ریال4:33:48
5,924 ریال4:33:46
5,923.75 ریال4:33:31
5,923 ریال4:33:29
5,920.25 ریال4:33:27
5,923 ریال4:33:22
5,920.5 ریال4:33:20
5,920.25 ریال4:33:04
5,920.5 ریال4:32:57
5,920 ریال4:32:38
5,919 ریال4:32:35
5,919.25 ریال4:32:33
5,919 ریال4:32:25
5,922 ریال4:32:21
5,922.25 ریال4:32:18
5,922.5 ریال4:32:16
5,922.25 ریال4:32:10
5,922.5 ریال4:31:51
5,922 ریال4:31:49
5,922.25 ریال4:31:44
5,922 ریال4:31:39
5,922.5 ریال4:31:37
5,922.25 ریال4:31:32
5,922.5 ریال4:31:30
5,923 ریال4:31:23
5,923.25 ریال4:31:17
5,922 ریال4:31:05
5,921.75 ریال4:30:57
5,922 ریال4:30:53
5,922.75 ریال4:30:44
5,922 ریال4:30:34
5,921 ریال4:30:32
5,922 ریال4:30:29
5,921 ریال4:30:26
5,921.5 ریال4:30:21
5,921.25 ریال4:30:18
5,907 ریال4:30:16
5,910.75 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات