کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

سرب

  • نرخ فعلی:1818
  • بالاترین قیمت روز:1829.5
  • پایین ترین قیمت روز:1816.75
  • بیشترین مقدار نوسان روز:2.25
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.41%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,826.5
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۱۴:۵۲
  • نرخ روز گذشته:1,821.5
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.19%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:3.5

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,818 ریال11:14:52
1,818.25 ریال11:14:46
1,817.5 ریال11:14:28
1,817.75 ریال11:14:09
1,816.75 ریال11:13:58
1,817.25 ریال11:13:52
1,816.75 ریال11:13:26
1,818 ریال11:12:38
1,819 ریال11:12:31
1,819.25 ریال11:11:45
1,819.5 ریال11:11:39
1,820.25 ریال11:11:32
1,819.5 ریال11:11:25
1,820 ریال11:11:17
1,820.25 ریال11:10:59
1,819.5 ریال11:10:48
1,820.5 ریال11:10:34
1,819.5 ریال11:10:20
1,820.25 ریال11:09:51
1,820 ریال11:09:45
1,820.25 ریال11:09:25
1,820 ریال11:09:10
1,819.75 ریال11:08:36
1,820 ریال11:08:10
1,818.5 ریال11:07:43
1,818.25 ریال11:07:25
1,818.5 ریال11:07:10
1,818 ریال11:06:58
1,818.5 ریال11:06:53
1,819.5 ریال11:06:48
1,819.25 ریال11:06:22
1,819.5 ریال11:05:53
1,819.75 ریال11:05:48
1,820 ریال11:05:39
1,819.25 ریال11:05:34
1,820 ریال11:05:28
1,819.5 ریال11:05:17
1,820 ریال11:04:58
1,820.25 ریال11:04:53
1,819.5 ریال11:04:48
1,820.25 ریال11:04:42
1,820 ریال11:04:37
1,820.25 ریال11:04:24
1,820.5 ریال11:04:16
1,820.75 ریال11:03:54
1,820.25 ریال11:03:29
1,820 ریال11:03:16
1,819.75 ریال11:03:09
1,819.5 ریال11:02:48
1,819.75 ریال11:02:30
1,819.5 ریال11:02:24
1,819.25 ریال11:01:39
1,819.5 ریال11:01:33
1,819.25 ریال11:01:27
1,819.75 ریال11:00:58
1,819.25 ریال11:00:52
1,819.75 ریال11:00:44
1,819.5 ریال10:59:53
1,820 ریال10:59:42
1,819.75 ریال10:59:21
1,820 ریال10:59:06
1,819.75 ریال10:58:58
1,820 ریال10:58:08
1,819.75 ریال10:57:29
1,820 ریال10:57:19
1,819.75 ریال10:56:44
1,820 ریال10:55:28
1,819.75 ریال10:55:14
1,820.25 ریال10:55:08
1,820.75 ریال10:54:58
1,820.5 ریال10:54:50
1,820.75 ریال10:54:46
1,820.5 ریال10:54:41
1,821 ریال10:54:32
1,820.25 ریال10:54:13
1,820 ریال10:53:30
1,819.75 ریال10:53:22
1,820.25 ریال10:52:53
1,820.75 ریال10:52:38
1,821 ریال10:52:33
1,820.75 ریال10:52:23
1,821 ریال10:51:54
1,820.75 ریال10:51:42
1,821 ریال10:51:07
1,820.5 ریال10:50:25
1,821.25 ریال10:50:20
1,821 ریال10:49:54
1,820.75 ریال10:49:44
1,821 ریال10:49:32
1,820.5 ریال10:49:24
1,821 ریال10:49:08
1,821.75 ریال10:48:52
1,822 ریال10:48:18
1,822.75 ریال10:48:13
1,822 ریال10:48:06
1,822.75 ریال10:47:53
1,822.5 ریال10:47:48
1,822.75 ریال10:47:45
1,822.5 ریال10:47:33
1,822.75 ریال10:47:25
1,823 ریال10:45:20
1,824 ریال10:43:11
1,823.5 ریال10:43:06
1,823.25 ریال10:42:32
1,823 ریال10:42:28
1,823.25 ریال10:40:37
1,823 ریال10:40:15
1,823.25 ریال10:39:55
1,822.5 ریال10:39:51
1,822.25 ریال10:39:12
1,822.75 ریال10:39:07
1,823 ریال10:38:58
1,822.5 ریال10:38:46
1,822.25 ریال10:38:15
1,822 ریال10:37:43
1,822.5 ریال10:37:07
1,823 ریال10:36:43
1,822.75 ریال10:35:46
1,822.5 ریال10:35:39
1,823 ریال10:35:35
1,822.5 ریال10:35:27
1,822.75 ریال10:35:24
1,822.5 ریال10:35:19
1,822.75 ریال10:35:07
1,823 ریال10:34:33
1,822.75 ریال10:34:30
1,823 ریال10:33:25
1,822.75 ریال10:32:43
1,823 ریال10:32:21
1,822.75 ریال10:32:16
1,823 ریال10:31:31
1,822.75 ریال10:30:41
1,823.25 ریال10:30:27
1,822.25 ریال10:29:07
1,823 ریال10:28:28
1,822.5 ریال10:24:51
1,822.25 ریال10:23:44
1,822.75 ریال10:23:22
1,823.25 ریال10:23:18
1,823 ریال10:23:14
1,823.25 ریال10:23:06
1,822.75 ریال10:22:49
1,822.25 ریال10:19:50
1,822.5 ریال10:19:39
1,823.5 ریال10:18:33
1,823.75 ریال10:15:21
1,824 ریال10:12:24
1,823.75 ریال10:11:34
1,822.75 ریال10:11:30
1,823.75 ریال10:11:27
1,822.75 ریال10:05:31
1,822.5 ریال10:04:32
1,822.25 ریال10:04:19
1,822.5 ریال10:04:07
1,822.25 ریال10:03:25
1,822.5 ریال10:02:58
1,822.25 ریال10:02:48
1,822.5 ریال10:02:12
1,822.25 ریال10:00:54
1,822.5 ریال10:00:49
1,822.25 ریال10:00:31
1,822.5 ریال10:00:17
1,822.75 ریال10:00:11
1,822.25 ریال9:59:53
1,822.75 ریال9:59:46
1,822.25 ریال9:59:42
1,823.5 ریال9:59:35
1,824 ریال9:59:22
1,823.5 ریال9:59:18
1,824 ریال9:59:10
1,823.5 ریال9:59:06
1,823.75 ریال9:58:49
1,823.25 ریال9:58:23
1,823.75 ریال9:58:19
1,823.5 ریال9:58:07
1,823.75 ریال9:57:45
1,824 ریال9:57:37
1,823.75 ریال9:57:06
1,824 ریال9:56:21
1,823 ریال9:56:17
1,824 ریال9:56:13
1,823 ریال9:54:23
1,823.25 ریال9:54:15
1,823 ریال9:54:11
1,823.25 ریال9:54:06
1,823 ریال9:50:54
1,823.25 ریال9:50:51
1,823 ریال9:50:21
1,823.5 ریال9:50:12
1,823 ریال9:45:07
1,822.75 ریال9:44:36
1,822.5 ریال9:44:06
1,822.75 ریال9:34:21
1,822.25 ریال9:34:05
1,823.25 ریال9:31:25
1,822.75 ریال9:31:21
1,823.25 ریال9:31:12
1,822.75 ریال9:27:50
1,822.5 ریال9:27:42
1,822.75 ریال9:27:39
1,822.5 ریال9:27:21
1,822.25 ریال9:27:05
1,822.5 ریال9:26:55
1,822.25 ریال9:26:35
1,822.5 ریال9:26:32
1,822.25 ریال9:26:25
1,822.75 ریال9:26:10
1,823.5 ریال9:25:24
1,823.75 ریال9:23:09
1,823.5 ریال9:23:05
1,823.75 ریال9:21:15
1,823.5 ریال9:20:30
1,823.75 ریال9:19:50
1,823.5 ریال9:19:47
1,823.75 ریال9:19:43
1,823.5 ریال9:19:40
1,823.75 ریال9:18:35
1,823.5 ریال9:18:20
1,823.75 ریال9:15:25
1,824 ریال9:15:22
1,823.75 ریال9:15:15
1,824 ریال9:09:24
1,825.5 ریال9:09:21
1,824 ریال9:09:17
1,825.5 ریال9:09:14
1,825.75 ریال9:08:48
1,826 ریال9:06:43
1,826.25 ریال9:06:39
1,826 ریال9:06:36
1,826.25 ریال9:06:23
1,826 ریال9:03:39
1,826.25 ریال9:03:25
1,826 ریال9:02:55
1,826.75 ریال9:02:35
1,827 ریال9:01:38
1,826.25 ریال9:01:35
1,827 ریال9:01:31
1,826.25 ریال8:56:19
1,825.5 ریال8:56:13
1,826.25 ریال8:56:09
1,825.5 ریال8:55:06
1,825.25 ریال8:45:07
1,825 ریال8:44:58
1,825.25 ریال8:44:55
1,825 ریال8:39:05
1,824.75 ریال8:38:28
1,825 ریال8:37:52
1,824.75 ریال8:37:42
1,824.5 ریال8:37:33
1,825 ریال8:34:50
1,825.25 ریال8:21:16
1,825.5 ریال8:20:29
1,825.75 ریال8:08:25
1,825.5 ریال8:07:26
1,825.75 ریال8:07:16
1,825.5 ریال8:03:31
1,826 ریال8:03:28
1,825.5 ریال8:03:25
1,826 ریال8:02:44
1,826.75 ریال8:02:41
1,826 ریال8:02:38
1,826.75 ریال8:02:32
1,827.25 ریال8:02:26
1,827.5 ریال8:02:23
1,827.25 ریال8:02:13
1,827 ریال8:02:09
1,827.25 ریال8:02:05
1,827 ریال8:01:43
1,826.25 ریال8:01:40
1,827 ریال8:01:37
1,826.25 ریال8:01:16
1,825.5 ریال8:00:35
1,823.25 ریال8:00:13
1,823 ریال7:59:08
1,823.75 ریال7:58:05
1,824 ریال7:57:41
1,824.25 ریال7:57:38
1,824 ریال7:57:35
1,824.25 ریال7:57:32
1,824 ریال7:57:29
1,824.25 ریال7:54:57
1,825.25 ریال7:51:38
1,825.5 ریال7:51:32
1,825.25 ریال7:50:54
1,825.5 ریال7:50:51
1,825.25 ریال7:50:43
1,825.5 ریال7:50:33
1,824.75 ریال7:50:14
1,824.25 ریال7:48:39
1,823.75 ریال7:48:36
1,824.25 ریال7:48:33
1,823.75 ریال7:48:20
1,823 ریال7:48:15
1,824.75 ریال7:48:11
1,823 ریال7:48:08
1,823.25 ریال7:42:49
1,823 ریال7:42:20
1,822.75 ریال7:42:17
1,823 ریال7:42:14
1,822.75 ریال7:41:50
1,823 ریال7:41:18
1,823.25 ریال7:40:51
1,823 ریال7:40:47
1,823.25 ریال7:40:44
1,823 ریال7:37:53
1,823.25 ریال7:37:36
1,823.75 ریال7:36:05
1,824 ریال7:35:51
1,823.75 ریال7:35:31
1,824 ریال7:35:28
1,823.75 ریال7:35:06
1,824 ریال7:34:46
1,823.75 ریال7:34:44
1,824 ریال7:34:41
1,823.75 ریال7:34:32
1,824 ریال7:34:30
1,823.75 ریال7:34:27
1,824 ریال7:34:24
1,825 ریال7:33:51
1,824.5 ریال7:33:47
1,825 ریال7:33:45
1,824.5 ریال7:33:41
1,824.25 ریال7:33:29
1,824 ریال7:32:21
1,823.75 ریال7:31:37
1,823.25 ریال7:31:18
1,824 ریال7:30:58
1,823.5 ریال7:30:55
1,823.75 ریال7:30:51
1,823.5 ریال7:30:48
1,823.75 ریال7:30:34
1,824 ریال7:30:27
1,823 ریال7:30:24
1,824 ریال7:30:20
1,823 ریال7:24:11
1,823.75 ریال7:23:15
1,824 ریال7:20:36
1,823.75 ریال7:20:17
1,824 ریال7:20:13
1,823.75 ریال7:20:10
1,824 ریال7:13:37
1,823 ریال7:12:25
1,822.75 ریال7:12:05
1,823 ریال7:11:57
1,822.75 ریال7:11:55
1,823 ریال7:11:14
1,822.75 ریال7:11:11
1,823 ریال7:11:08
1,822.75 ریال7:10:58
1,822.5 ریال7:10:22
1,822 ریال7:08:35
1,822.25 ریال7:08:20
1,822.5 ریال7:08:11
1,822.75 ریال7:08:08
1,822.5 ریال7:08:05
1,822.75 ریال7:07:49
1,823.5 ریال7:06:35
1,824 ریال7:06:27
1,824.25 ریال7:02:35
1,823.25 ریال7:02:32
1,824.25 ریال7:02:30
1,823.25 ریال7:01:21
1,824.25 ریال7:01:07
1,824.5 ریال7:00:25
1,825.75 ریال7:00:16
1,826 ریال6:44:08
1,826.5 ریال6:43:14
1,827 ریال6:34:31
1,827.25 ریال6:17:10
1,827.5 ریال6:12:15
1,827.75 ریال6:07:31
1,827.5 ریال5:57:28
1,828.25 ریال5:57:26
1,827.5 ریال5:57:23
1,828.25 ریال5:55:53
1,827.5 ریال5:44:36
1,828.5 ریال5:44:32
1,827.5 ریال5:44:29
1,828.5 ریال5:42:08
1,829.5 ریال5:41:35
1,828.75 ریال5:39:04
1,829 ریال5:38:58
1,828.75 ریال5:38:55
1,829 ریال5:37:07
1,828.75 ریال5:37:04
1,828.25 ریال5:35:38
1,828.5 ریال5:33:16
1,828.75 ریال5:33:13
1,828.5 ریال5:33:10
1,828.75 ریال5:32:52
1,829 ریال5:32:48
1,829.25 ریال5:32:08
1,829.5 ریال5:31:47
1,829.25 ریال5:31:34
1,828.5 ریال5:31:23
1,827.5 ریال5:31:17
1,828.5 ریال5:31:15
1,827.25 ریال5:31:08
1,827.5 ریال5:30:58
1,828.5 ریال5:30:46
1,828.75 ریال5:30:31
1,829 ریال5:30:22
1,828.75 ریال5:30:12
1,828.5 ریال5:26:15
1,827.75 ریال5:24:40
1,827.5 ریال5:18:23
1,826.5 ریال4:55:13
1,826.75 ریال4:54:41
1,826.5 ریال4:54:38
1,826.75 ریال4:54:34
1,826.5 ریال4:54:09
1,826.75 ریال4:53:45
1,826.5 ریال4:53:24
1,826.75 ریال4:53:21
1,826.5 ریال4:53:19
1,826.75 ریال4:53:04
1,827.25 ریال4:48:49
1,827 ریال4:48:46
1,827.25 ریال4:48:41
1,827 ریال4:47:37
1,827.5 ریال4:47:09
1,827.75 ریال4:47:07
1,827.5 ریال4:46:57
1,827.75 ریال4:44:17
1,827.5 ریال4:44:15
1,827.75 ریال4:44:12
1,827 ریال4:44:10
1,827.5 ریال4:44:07
1,827 ریال4:43:47
1,828.75 ریال4:43:44
1,827 ریال4:43:42
1,828.75 ریال4:41:11
1,828.5 ریال4:40:36
1,828 ریال4:40:06
1,827.25 ریال4:39:57
1,826.75 ریال4:39:55
1,827.25 ریال4:39:52
1,826.75 ریال4:38:47
1,826.5 ریال4:38:45
1,826.75 ریال4:38:43
1,826.5 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات