شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرب

  • نرخ فعلی:2057.25
  • بالاترین قیمت روز:2062
  • پایین ترین قیمت روز:2053.5
  • بیشترین مقدار نوسان روز:3
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.02%
  • نرخ بازگشایی بازار:2,062
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۸:۰۲:۴۷
  • نرخ روز گذشته:2,060
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:2.75

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2,057.25 ریال8:02:47
2,057 ریال8:01:14
2,056.75 ریال7:52:36
2,056 ریال7:50:21
2,056.75 ریال7:50:08
2,056 ریال7:48:04
2,056.25 ریال7:47:48
2,056.75 ریال7:47:37
2,056 ریال7:45:16
2,056.5 ریال7:45:07
2,056 ریال7:42:49
2,056.5 ریال7:42:40
2,056.25 ریال7:40:29
2,056.5 ریال7:40:19
2,057 ریال7:40:09
2,056.75 ریال7:37:48
2,057 ریال7:37:44
2,057.75 ریال7:37:41
2,058 ریال7:37:37
2,057 ریال7:35:26
2,057.75 ریال7:35:19
2,058 ریال7:35:07
2,057.75 ریال7:32:51
2,058 ریال7:31:16
2,059 ریال7:23:17
2,059.25 ریال7:22:44
2,057.25 ریال7:14:48
2,058.25 ریال7:10:30
2,059 ریال7:06:38
2,057.75 ریال7:04:05
2,057 ریال7:02:36
2,056 ریال7:02:17
2,055.75 ریال7:02:07
2,055 ریال7:01:49
2,054.75 ریال6:59:47
2,055 ریال6:56:35
2,055.25 ریال6:54:04
2,055 ریال6:53:47
2,054.25 ریال6:51:37
2,054.75 ریال6:51:32
2,054.25 ریال6:51:25
2,053.75 ریال6:50:47
2,053.5 ریال6:50:40
2,054.5 ریال6:50:23
2,054.75 ریال6:44:06
2,055.5 ریال6:40:06
2,056.5 ریال6:38:49
2,056 ریال6:37:05
2,056.25 ریال6:36:57
2,056.5 ریال6:36:46
2,057 ریال6:36:09
2,056.75 ریال6:35:05
2,057.25 ریال6:31:27
2,057.5 ریال6:31:08
2,057.25 ریال6:30:57
2,057.5 ریال6:30:52
2,057.75 ریال6:30:06
2,055.75 ریال6:29:24
2,056.5 ریال6:28:51
2,055.75 ریال6:24:40
2,054.5 ریال6:17:35
2,055.5 ریال6:17:04
2,055.75 ریال6:16:37
2,056.25 ریال6:16:07
2,055.75 ریال6:16:04
2,055.25 ریال6:15:48
2,055 ریال6:14:44
2,055.25 ریال6:14:33
2,055.75 ریال6:14:29
2,056.75 ریال6:11:32
2,056.5 ریال6:07:12
2,057.25 ریال6:03:05
2,057 ریال6:02:43
2,056.5 ریال6:00:53
2,055.5 ریال5:55:05
2,055.25 ریال5:54:23
2,055.5 ریال5:52:53
2,056 ریال5:47:35
2,055.5 ریال5:47:06
2,055.75 ریال5:45:25
2,056.75 ریال5:43:44
2,057.25 ریال5:43:24
2,058.25 ریال5:39:39
2,058.5 ریال5:39:36
2,058.25 ریال5:31:25
2,058.5 ریال5:31:05
2,060.25 ریال5:30:35
2,060.5 ریال5:30:06
2,061 ریال5:17:47
2,060.5 ریال5:17:43
2,060.75 ریال5:17:38
2,061 ریال5:11:44
2,060.5 ریال5:08:44
2,060.75 ریال5:08:40
2,061 ریال5:08:17
2,059.5 ریال5:02:03
2,058.75 ریال5:00:39
2,059.5 ریال5:00:31
2,059.25 ریال5:00:24
2,057.75 ریال5:00:16
2,058 ریال5:00:07
2,057.75 ریال4:58:36
2,058.5 ریال4:58:27
2,058.25 ریال4:58:13
2,057.5 ریال4:57:04
2,057.75 ریال4:55:09
2,057.5 ریال4:55:04
2,057.75 ریال4:52:45
2,057 ریال4:51:38
2,056.25 ریال4:51:11
2,056.5 ریال4:51:08
2,056.25 ریال4:51:03
2,057.75 ریال4:47:33
2,058 ریال4:47:04
2,058.5 ریال4:46:28
2,060.25 ریال4:46:12
2,060.5 ریال4:45:42
2,060.25 ریال4:45:22
2,058.5 ریال4:44:52
2,058 ریال4:44:35
2,057.5 ریال4:42:49
2,057.25 ریال4:40:34
2,057 ریال4:40:14
2,056.75 ریال4:39:24
2,056.5 ریال4:39:08
2,057 ریال4:39:03
2,056.75 ریال4:38:47
2,056.5 ریال4:38:04
2,057.5 ریال4:35:39
2,057.75 ریال4:35:27
2,060.75 ریال4:35:21
2,061 ریال4:35:15
2,060.5 ریال4:32:03
2,061 ریال4:31:10
2,062 ریال4:30:09
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات