صفحات مرتبط
شاخص یاب

سرب

  • نرخ فعلی:1973
  • بالاترین قیمت روز:1975
  • پایین ترین قیمت روز:1966.25
  • بیشترین مقدار نوسان روز:5.75
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.34%
  • نرخ بازگشایی بازار:1,972
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۵:۲۵:۱۸
  • نرخ روز گذشته:1,966.25
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.34%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:6.75

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار کندل استیک سرب در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
1,973 ریال5:25:18
1,972.25 ریال5:23:22
1,972 ریال5:23:04
1,974.25 ریال5:22:42
1,973.75 ریال5:22:31
1,974.25 ریال5:21:22
1,973 ریال5:16:16
1,973.25 ریال5:15:20
1,972.75 ریال5:15:15
1,973.25 ریال5:15:12
1,972.75 ریال5:15:09
1,972.5 ریال5:12:22
1,972.25 ریال5:12:10
1,972.75 ریال5:11:42
1,973 ریال5:11:28
1,974 ریال5:11:26
1,973.25 ریال5:11:23
1,974 ریال5:11:05
1,973.25 ریال5:10:53
1,973 ریال5:09:22
1,972.75 ریال5:08:56
1,973.25 ریال5:08:07
1,972.75 ریال5:07:47
1,975 ریال5:07:44
1,972.75 ریال5:07:42
1,975 ریال5:06:28
1,973.25 ریال5:06:10
1,973 ریال5:06:07
1,973.25 ریال5:06:04
1,973 ریال5:05:54
1,972.75 ریال5:05:47
1,972.5 ریال5:04:11
1,972 ریال5:03:27
1,972.75 ریال5:03:14
1,973.25 ریال5:03:08
1,972.5 ریال5:01:46
1,972.75 ریال5:01:35
1,973 ریال5:01:33
1,972.75 ریال5:01:25
1,973 ریال5:00:27
1,973.25 ریال5:00:21
1,973.5 ریال4:59:04
1,973.75 ریال4:58:57
1,973.5 ریال4:58:54
1,973.75 ریال4:58:18
1,971.5 ریال4:58:13
1,971.25 ریال4:57:12
1,971 ریال4:56:21
1,970.75 ریال4:56:18
1,971 ریال4:56:12
1,970.75 ریال4:55:19
1,970.5 ریال4:54:22
1,970.25 ریال4:53:20
1,970 ریال4:52:31
1,969.5 ریال4:52:29
1,970 ریال4:52:19
1,969.5 ریال4:51:27
1,969 ریال4:51:25
1,969.5 ریال4:51:22
1,969 ریال4:50:22
1,969.75 ریال4:49:42
1,971.5 ریال4:40:57
1,973.75 ریال4:33:50
1,972.25 ریال4:31:17
1,971.75 ریال4:31:15
1,972 ریال4:31:10
1,971.5 ریال4:31:07
1,971.75 ریال4:30:57
1,971.5 ریال4:30:39
1,970.75 ریال4:30:36
1,971.5 ریال4:30:32
1,970.75 ریال4:30:29
1,971.5 ریال4:30:18
1,966.25 ریال4:30:16
1,972 ریال4:30:13
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات