کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 87 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 8.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 96 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15.72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.72 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 18.34%