کالایاب
شاخص یاب

بازار آمریکا / سنگ آهن (62% Fe CFR)

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 102 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 10.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 101 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.03 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 94 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 18.03 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 19.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 88 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24.03 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 27.31%