شاخص یاب

بازار آمریکا / مس (High Grade)

  • نرخ فعلی:2.7035
  • بالاترین قیمت روز:2.7055
  • پایین ترین قیمت روز:2.68
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.03
  • درصد بیشترین نوسان روز:0.88%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.7055
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۱:۳۶:۱۳
  • نرخ روز گذشته:2.7
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.13%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.0035

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.7035 ریال11:36:13
2.6995 ریال11:34:14
2.7035 ریال11:33:14
2.7015 ریال11:31:16
2.698 ریال11:30:16
2.7015 ریال11:29:14
2.6995 ریال11:28:13
2.7035 ریال11:27:13
2.698 ریال11:26:13
2.6995 ریال11:25:14
2.698 ریال11:21:14
2.6995 ریال11:20:15
2.7015 ریال11:19:14
2.698 ریال11:18:12
2.6995 ریال11:17:14
2.698 ریال11:15:14
2.702 ریال11:14:12
2.698 ریال11:13:13
2.702 ریال11:10:15
2.7015 ریال11:09:13
2.702 ریال11:08:13
2.7015 ریال11:07:12
2.702 ریال11:05:14
2.7015 ریال11:04:13
2.702 ریال10:51:15
2.7005 ریال10:48:14
2.702 ریال10:46:13
2.7005 ریال10:44:13
2.7 ریال10:43:13
2.702 ریال10:42:14
2.7005 ریال10:41:12
2.702 ریال10:40:15
2.7005 ریال10:38:13
2.7 ریال10:36:13
2.699 ریال10:35:13
2.7 ریال10:34:13
2.7005 ریال10:33:13
2.699 ریال10:32:14
2.7005 ریال10:31:14
2.698 ریال10:28:13
2.7 ریال10:27:14
2.699 ریال10:24:13
2.697 ریال10:23:13
2.698 ریال10:21:13
2.697 ریال10:20:14
2.698 ریال10:19:13
2.697 ریال10:18:13
2.6975 ریال10:17:12
2.698 ریال10:14:12
2.697 ریال10:11:13
2.6975 ریال10:10:14
2.6965 ریال10:09:13
2.697 ریال10:08:13
2.6975 ریال10:07:12
2.6965 ریال10:06:13
2.6975 ریال10:05:14
2.697 ریال10:04:15
2.6965 ریال10:00:18
2.697 ریال9:59:12
2.699 ریال9:58:13
2.6965 ریال9:51:14
2.699 ریال9:50:15
2.697 ریال9:49:12
2.699 ریال9:48:13
2.697 ریال9:47:12
2.699 ریال9:44:13
2.698 ریال9:42:13
2.699 ریال9:40:14
2.698 ریال9:35:14
2.699 ریال9:34:13
2.698 ریال9:33:14
2.699 ریال9:32:14
2.698 ریال9:27:12
2.699 ریال9:26:12
2.698 ریال9:25:13
2.6995 ریال9:23:12
2.698 ریال9:21:13
2.699 ریال9:20:14
2.698 ریال9:19:13
2.6995 ریال9:17:12
2.699 ریال9:14:13
2.6995 ریال9:12:13
2.699 ریال9:11:12
2.6995 ریال9:10:14
2.6985 ریال9:09:13
2.699 ریال9:08:13
2.6985 ریال9:07:13
2.699 ریال9:05:15
2.6985 ریال9:03:13
2.6975 ریال9:02:12
2.6985 ریال9:00:16
2.6975 ریال8:58:13
2.6985 ریال8:56:12
2.6975 ریال8:55:13
2.6985 ریال8:52:13
2.6975 ریال8:51:12
2.6985 ریال8:50:15
2.6975 ریال8:43:13
2.699 ریال8:42:13
2.6975 ریال8:39:12
2.6985 ریال8:37:12
2.6975 ریال8:35:13
2.6985 ریال8:31:13
2.6975 ریال8:30:21
2.6985 ریال8:29:13
2.699 ریال8:28:12
2.6985 ریال8:27:11
2.699 ریال8:26:12
2.6985 ریال8:21:13
2.6975 ریال8:17:12
2.6985 ریال8:16:11
2.6975 ریال8:15:13
2.698 ریال8:14:12
2.697 ریال8:11:11
2.6975 ریال8:09:12
2.697 ریال8:08:12
2.698 ریال8:07:12
2.697 ریال8:05:13
2.6975 ریال8:04:12
2.697 ریال7:59:12
2.6965 ریال7:58:12
2.6975 ریال7:57:13
2.697 ریال7:54:12
2.6965 ریال7:53:12
2.697 ریال7:51:13
2.6965 ریال7:50:13
2.6975 ریال7:49:11
2.6965 ریال7:48:12
2.6975 ریال7:47:12
2.698 ریال7:46:11
2.697 ریال7:45:12
2.698 ریال7:43:12
2.697 ریال7:42:12
2.698 ریال7:40:12
2.6975 ریال7:38:13
2.698 ریال7:35:12
2.6975 ریال7:34:13
2.6965 ریال7:33:14
2.6975 ریال7:32:12
2.698 ریال7:29:13
2.6965 ریال7:28:12
2.6975 ریال7:27:12
2.698 ریال7:26:12
2.6975 ریال7:23:12
2.698 ریال7:22:12
2.6975 ریال7:21:16
2.6965 ریال7:20:13
2.6975 ریال7:15:12
2.697 ریال7:14:11
2.6975 ریال7:13:13
2.697 ریال7:12:15
2.6975 ریال7:10:13
2.697 ریال7:05:13
2.6945 ریال7:04:14
2.6975 ریال7:03:12
2.6945 ریال7:00:18
2.697 ریال6:58:11
2.6945 ریال6:57:12
2.693 ریال6:53:12
2.6945 ریال6:49:13
2.693 ریال6:48:17
2.6945 ریال6:47:12
2.692 ریال6:46:13
2.6945 ریال6:45:25
2.6945 ریال6:45:25
2.693 ریال6:44:54
2.693 ریال6:44:22
2.693 ریال6:43:45
2.692 ریال6:41:52
2.692 ریال6:40:27
2.694 ریال6:39:55
2.694 ریال6:38:17
2.693 ریال6:37:11
2.692 ریال6:37:03
2.6965 ریال6:34:33
2.6965 ریال6:34:23
2.692 ریال6:31:12
2.6965 ریال6:26:11
2.692 ریال6:25:14
2.694 ریال6:24:12
2.6965 ریال6:20:13
2.697 ریال6:19:12
2.6965 ریال6:14:12
2.699 ریال6:13:11
2.697 ریال6:12:13
2.6965 ریال6:11:11
2.697 ریال6:10:14
2.6965 ریال6:08:13
2.699 ریال6:07:12
2.696 ریال6:06:13
2.699 ریال6:04:13
2.696 ریال6:02:13
2.699 ریال6:00:15
2.6965 ریال5:59:12
2.699 ریال5:58:13
2.696 ریال5:57:12
2.699 ریال5:56:12
2.693 ریال5:55:13
2.699 ریال5:53:12
2.694 ریال5:51:12
2.693 ریال5:50:14
2.694 ریال5:49:12
2.693 ریال5:48:12
2.694 ریال5:35:13
2.6905 ریال5:34:14
2.694 ریال5:32:13
2.6905 ریال5:27:12
2.6935 ریال5:26:12
2.6905 ریال5:25:13
2.69 ریال5:24:12
2.6915 ریال5:23:12
2.6905 ریال5:20:14
2.6915 ریال5:19:11
2.69 ریال5:18:11
2.6905 ریال5:17:12
2.6895 ریال5:16:14
2.6905 ریال5:14:13
2.6915 ریال5:13:12
2.6895 ریال5:12:12
2.69 ریال5:11:12
2.689 ریال5:10:13
2.69 ریال5:09:11
2.689 ریال5:07:11
2.6895 ریال5:05:12
2.692 ریال5:04:12
2.689 ریال5:01:13
2.692 ریال5:00:17
2.6935 ریال4:59:11
2.689 ریال4:57:12
2.6935 ریال4:54:12
2.689 ریال4:53:12
2.692 ریال4:50:13
2.6935 ریال4:49:12
2.692 ریال4:47:12
2.6935 ریال4:46:13
2.692 ریال4:45:12
2.6935 ریال3:02:12
2.68 ریال3:01:13
2.6935 ریال2:57:11
2.68 ریال2:55:11
2.6935 ریال2:54:10
2.68 ریال2:30:13
2.7055 ریال0:11:11
2.7045 ریال0:06:12
2.7055 ریال0:03:12
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات