شاخص یاب

بازار آمریکا / مس (High Grade)

  • نرخ فعلی:2.6895
  • بالاترین قیمت روز:2.7285
  • پایین ترین قیمت روز:2.6775
  • بیشترین مقدار نوسان روز:0.04
  • درصد بیشترین نوسان روز:0%
  • نرخ بازگشایی بازار:2.678
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۴:۲۸:۱۲
  • نرخ روز گذشته:2.6785
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.41%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.011

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار کندل استیک بازار آمریکا / مس (High Grade) در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.6895 ریال4:28:12
2.7285 ریال4:27:12
2.6895 ریال4:26:12
2.688 ریال4:25:11
2.6895 ریال4:24:13
2.7285 ریال4:22:12
2.6895 ریال4:20:13
2.7285 ریال3:16:12
2.717 ریال3:15:13
2.7285 ریال3:14:11
2.717 ریال3:13:12
2.7285 ریال3:12:12
2.717 ریال2:59:11
2.687 ریال2:58:12
2.717 ریال2:57:12
2.687 ریال2:56:11
2.717 ریال2:51:13
2.687 ریال2:47:12
2.717 ریال2:46:11
2.687 ریال2:00:16
2.682 ریال1:59:11
2.687 ریال1:56:11
2.682 ریال1:55:12
2.687 ریال1:53:11
2.682 ریال1:49:12
2.687 ریال1:48:12
2.6825 ریال1:46:11
2.682 ریال1:44:12
2.6825 ریال1:43:12
2.682 ریال1:42:12
2.683 ریال1:41:11
2.682 ریال1:40:14
2.6825 ریال1:39:12
2.683 ریال1:37:12
2.682 ریال1:36:12
2.6825 ریال1:35:14
2.683 ریال1:34:11
2.6825 ریال1:33:12
2.683 ریال1:32:12
2.6825 ریال1:31:11
2.683 ریال1:30:15
2.682 ریال1:29:12
2.6825 ریال1:25:13
2.683 ریال1:24:14
2.6825 ریال1:08:11
2.6775 ریال0:08:11
2.678 ریال0:07:12
2.6795 ریال0:06:13
2.678 ریال0:05:13
2.6775 ریال0:04:12
2.678 ریال0:03:11
نظرات