شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مس

  • نرخ فعلی:2.629
  • بالاترین قیمت روز:2.648
  • پایین ترین قیمت روز:2.622
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.647
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۱۳:۳۸:۳۴
  • نرخ روز گذشته:2.646
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.65%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.017

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.629 ریال13:38:34
2.628 ریال13:38:20
2.627 ریال13:38:12
2.625 ریال13:37:50
2.624 ریال13:35:21
2.625 ریال13:34:11
2.624 ریال13:30:53
2.623 ریال13:30:44
2.624 ریال13:30:36
2.623 ریال13:23:26
2.622 ریال13:23:19
2.623 ریال13:22:22
2.622 ریال13:21:58
2.623 ریال13:20:39
2.622 ریال13:20:31
2.623 ریال13:19:35
2.622 ریال13:19:12
2.623 ریال13:18:53
2.622 ریال13:18:46
2.623 ریال13:18:25
2.622 ریال13:18:18
2.623 ریال13:17:32
2.622 ریال13:16:21
2.623 ریال13:15:39
2.624 ریال13:08:39
2.625 ریال13:03:48
2.624 ریال13:03:19
2.625 ریال13:01:48
2.626 ریال12:52:10
2.625 ریال12:50:45
2.626 ریال12:50:38
2.625 ریال12:47:14
2.626 ریال12:46:54
2.625 ریال12:45:22
2.626 ریال12:45:17
2.625 ریال12:44:54
2.626 ریال12:44:49
2.625 ریال12:44:29
2.626 ریال12:44:23
2.625 ریال12:44:13
2.626 ریال12:44:07
2.625 ریال12:42:24
2.626 ریال12:42:18
2.625 ریال12:42:07
2.626 ریال12:41:45
2.625 ریال12:38:55
2.626 ریال12:38:23
2.625 ریال12:38:18
2.626 ریال12:32:55
2.627 ریال12:32:40
2.626 ریال12:30:24
2.627 ریال12:29:08
2.626 ریال12:28:58
2.627 ریال12:28:33
2.626 ریال12:28:15
2.627 ریال12:22:49
2.626 ریال12:21:08
2.627 ریال12:19:50
2.628 ریال12:19:40
2.627 ریال12:14:43
2.626 ریال12:08:23
2.625 ریال12:08:18
2.626 ریال12:06:44
2.627 ریال12:01:10
2.628 ریال12:00:59
2.627 ریال12:00:46
2.628 ریال11:59:40
2.627 ریال11:58:29
2.628 ریال11:58:14
2.627 ریال11:57:53
2.628 ریال11:57:29
2.627 ریال11:56:52
2.628 ریال11:56:48
2.627 ریال11:55:15
2.628 ریال11:53:27
2.629 ریال11:53:13
2.628 ریال11:51:49
2.627 ریال11:51:44
2.628 ریال11:51:39
2.627 ریال11:51:34
2.628 ریال11:50:53
2.627 ریال11:50:10
2.628 ریال11:49:34
2.627 ریال11:48:59
2.628 ریال11:46:47
2.627 ریال11:46:24
2.628 ریال11:46:18
2.627 ریال11:45:09
2.628 ریال11:43:08
2.627 ریال11:42:53
2.628 ریال11:42:48
2.627 ریال11:42:38
2.628 ریال11:42:33
2.627 ریال11:42:28
2.628 ریال11:42:23
2.627 ریال11:41:54
2.628 ریال11:41:45
2.627 ریال11:40:34
2.628 ریال11:40:11
2.629 ریال11:39:41
2.63 ریال11:39:17
2.629 ریال11:39:07
2.63 ریال11:38:55
2.629 ریال11:38:05
2.63 ریال11:37:12
2.631 ریال11:36:45
2.63 ریال11:36:37
2.631 ریال11:36:32
2.629 ریال11:35:49
2.63 ریال11:34:44
2.631 ریال11:34:19
2.63 ریال11:34:06
2.631 ریال11:32:56
2.63 ریال11:32:25
2.631 ریال11:32:21
2.63 ریال11:32:06
2.631 ریال11:31:48
2.63 ریال11:31:44
2.631 ریال11:31:23
2.63 ریال11:30:57
2.631 ریال11:30:48
2.63 ریال11:30:39
2.631 ریال11:30:31
2.632 ریال11:30:16
2.63 ریال11:29:06
2.631 ریال11:28:54
2.63 ریال11:27:11
2.631 ریال11:26:19
2.632 ریال11:26:05
2.631 ریال11:25:29
2.632 ریال11:25:11
2.633 ریال11:25:07
2.632 ریال11:24:10
2.631 ریال11:23:50
2.632 ریال11:23:06
2.631 ریال11:22:55
2.632 ریال11:22:39
2.631 ریال11:22:06
2.63 ریال11:21:38
2.631 ریال11:21:31
2.63 ریال11:20:51
2.631 ریال11:20:07
2.632 ریال11:19:06
2.633 ریال11:18:05
2.632 ریال11:14:28
2.633 ریال11:13:10
2.632 ریال11:13:06
2.633 ریال11:12:55
2.632 ریال11:12:45
2.633 ریال11:11:46
2.632 ریال11:10:41
2.633 ریال11:10:27
2.632 ریال11:10:23
2.633 ریال11:09:28
2.632 ریال11:09:17
2.633 ریال11:08:12
2.632 ریال11:06:26
2.633 ریال11:06:05
2.632 ریال11:05:21
2.633 ریال11:05:17
2.632 ریال11:02:30
2.631 ریال11:01:38
2.63 ریال11:01:23
2.629 ریال11:01:16
2.631 ریال11:00:57
2.632 ریال11:00:53
2.631 ریال11:00:48
2.632 ریال10:58:49
2.631 ریال10:58:36
2.632 ریال10:58:26
2.631 ریال10:58:23
2.632 ریال10:58:20
2.631 ریال10:57:13
2.63 ریال10:57:05
2.631 ریال10:56:29
2.63 ریال10:56:26
2.631 ریال10:56:05
2.633 ریال10:55:48
2.632 ریال10:55:42
2.633 ریال10:55:39
2.632 ریال10:55:29
2.633 ریال10:55:22
2.632 ریال10:55:15
2.633 ریال10:54:30
2.632 ریال10:54:17
2.633 ریال10:54:08
2.634 ریال10:53:40
2.635 ریال10:53:37
2.636 ریال10:52:31
2.637 ریال10:52:24
2.636 ریال10:52:06
2.637 ریال10:50:57
2.638 ریال10:49:08
2.637 ریال10:48:57
2.638 ریال10:48:53
2.637 ریال10:48:50
2.638 ریال10:48:34
2.637 ریال10:48:30
2.638 ریال10:46:45
2.639 ریال10:46:30
2.638 ریال10:45:11
2.639 ریال10:44:38
2.638 ریال10:44:25
2.639 ریال10:43:43
2.638 ریال10:43:09
2.639 ریال10:42:50
2.638 ریال10:42:41
2.639 ریال10:42:34
2.64 ریال10:42:05
2.639 ریال10:41:21
2.638 ریال10:40:52
2.639 ریال10:40:49
2.638 ریال10:40:46
2.639 ریال10:40:30
2.638 ریال10:40:15
2.639 ریال10:39:29
2.64 ریال10:39:09
2.641 ریال10:38:41
2.642 ریال10:38:32
2.641 ریال10:38:28
2.642 ریال10:38:25
2.641 ریال10:38:05
2.64 ریال10:37:44
2.641 ریال10:37:38
2.642 ریال10:37:28
2.64 ریال10:37:16
2.639 ریال10:37:13
2.637 ریال10:36:32
2.638 ریال10:36:29
2.637 ریال10:35:17
2.636 ریال10:34:10
2.637 ریال10:33:24
2.636 ریال10:33:21
2.637 ریال10:32:35
2.638 ریال10:32:19
2.639 ریال10:32:05
2.64 ریال10:30:27
2.641 ریال10:30:09
2.642 ریال10:28:05
2.641 ریال10:25:43
2.64 ریال10:22:20
2.641 ریال10:20:53
2.64 ریال10:20:47
2.641 ریال10:19:06
2.64 ریال10:17:05
2.639 ریال10:15:10
2.64 ریال10:13:25
2.639 ریال10:13:09
2.64 ریال10:13:05
2.639 ریال10:12:52
2.64 ریال10:12:48
2.639 ریال10:12:36
2.64 ریال10:12:32
2.639 ریال10:06:57
2.64 ریال10:06:53
2.639 ریال10:06:44
2.64 ریال10:05:31
2.639 ریال10:05:07
2.64 ریال10:04:28
2.639 ریال10:00:10
2.64 ریال9:57:47
2.639 ریال9:57:40
2.64 ریال9:56:45
2.639 ریال9:54:53
2.64 ریال9:54:41
2.639 ریال9:53:31
2.638 ریال9:53:28
2.639 ریال9:52:50
2.638 ریال9:52:41
2.639 ریال9:52:29
2.638 ریال9:52:16
2.639 ریال9:51:47
2.638 ریال9:50:07
2.637 ریال9:46:08
2.638 ریال9:45:20
2.637 ریال9:45:10
2.638 ریال9:44:56
2.637 ریال9:41:14
2.636 ریال9:40:35
2.637 ریال9:35:06
2.638 ریال9:33:12
2.637 ریال9:33:05
2.638 ریال9:32:20
2.637 ریال9:32:17
2.638 ریال9:30:40
2.639 ریال9:30:13
2.64 ریال9:26:28
2.639 ریال9:26:19
2.64 ریال9:26:16
2.639 ریال9:26:04
2.64 ریال9:22:15
2.639 ریال9:13:32
2.64 ریال9:13:05
2.639 ریال9:12:44
2.64 ریال9:11:37
2.641 ریال9:11:25
2.64 ریال9:09:24
2.639 ریال9:09:21
2.64 ریال9:09:15
2.639 ریال9:09:12
2.64 ریال9:09:05
2.639 ریال8:56:38
2.638 ریال8:45:10
2.639 ریال8:44:49
2.638 ریال8:27:34
2.637 ریال8:27:28
2.638 ریال8:27:05
2.637 ریال8:26:52
2.638 ریال8:26:42
2.637 ریال8:26:22
2.638 ریال8:25:34
2.637 ریال8:25:13
2.638 ریال8:22:20
2.637 ریال8:21:37
2.638 ریال8:09:19
2.637 ریال8:09:13
2.638 ریال8:08:30
2.637 ریال8:02:05
2.638 ریال8:01:44
2.637 ریال8:01:41
2.638 ریال7:40:10
2.639 ریال7:39:05
2.638 ریال7:33:46
2.639 ریال7:28:23
2.638 ریال7:28:05
2.639 ریال7:27:47
2.638 ریال7:27:44
2.639 ریال7:00:08
2.64 ریال6:59:07
2.639 ریال6:58:24
2.64 ریال6:58:08
2.639 ریال6:57:21
2.64 ریال6:57:15
2.639 ریال6:52:25
2.638 ریال6:52:08
2.639 ریال6:51:37
2.638 ریال6:46:48
2.639 ریال6:46:40
2.638 ریال6:40:21
2.639 ریال6:40:14
2.638 ریال6:38:24
2.639 ریال6:38:19
2.638 ریال6:38:16
2.639 ریال6:38:13
2.638 ریال6:38:08
2.639 ریال6:37:05
2.638 ریال6:36:19
2.639 ریال6:33:32
2.638 ریال6:32:52
2.639 ریال6:32:24
2.638 ریال6:31:38
2.639 ریال6:31:26
2.638 ریال6:31:09
2.639 ریال6:28:05
2.64 ریال6:27:35
2.639 ریال6:24:13
2.64 ریال6:22:56
2.641 ریال6:22:32
2.64 ریال6:22:27
2.641 ریال6:21:28
2.642 ریال6:21:25
2.641 ریال6:18:29
2.64 ریال6:18:26
2.641 ریال6:17:21
2.64 ریال6:17:15
2.641 ریال6:17:08
2.64 ریال6:17:05
2.641 ریال6:16:37
2.64 ریال6:16:31
2.641 ریال6:16:07
2.642 ریال6:16:04
2.641 ریال6:14:10
2.642 ریال6:13:41
2.641 ریال6:12:17
2.64 ریال6:11:44
2.641 ریال6:10:06
2.64 ریال6:09:44
2.641 ریال6:09:08
2.64 ریال6:08:55
2.641 ریال6:08:13
2.64 ریال6:07:16
2.641 ریال6:04:05
2.642 ریال6:03:09
2.641 ریال6:02:34
2.642 ریال6:02:29
2.641 ریال6:02:04
2.64 ریال6:01:49
2.641 ریال6:01:41
2.64 ریال6:01:31
2.641 ریال6:01:25
2.64 ریال6:01:19
2.641 ریال6:01:12
2.64 ریال6:01:09
2.641 ریال6:01:05
2.64 ریال5:59:08
2.641 ریال5:59:06
2.64 ریال5:58:56
2.641 ریال5:58:36
2.64 ریال5:57:10
2.641 ریال5:57:04
2.64 ریال5:56:56
2.641 ریال5:56:04
2.642 ریال5:55:22
2.643 ریال5:55:05
2.644 ریال5:54:28
2.645 ریال5:54:25
2.644 ریال5:53:48
2.645 ریال5:53:36
2.644 ریال5:53:29
2.643 ریال5:53:24
2.644 ریال5:52:57
2.643 ریال5:52:45
2.644 ریال5:52:37
2.645 ریال5:52:30
2.644 ریال5:52:25
2.643 ریال5:52:12
2.644 ریال5:51:50
2.642 ریال5:51:45
2.641 ریال5:51:38
2.642 ریال5:51:33
2.64 ریال5:51:30
2.639 ریال5:51:27
2.638 ریال5:51:19
2.639 ریال5:51:04
2.638 ریال5:47:21
2.639 ریال5:47:11
2.638 ریال5:46:18
2.639 ریال5:44:16
2.638 ریال5:42:51
2.639 ریال5:42:47
2.638 ریال5:42:40
2.639 ریال5:42:05
2.638 ریال5:40:07
2.639 ریال5:38:21
2.64 ریال5:38:09
2.639 ریال5:38:04
2.64 ریال5:37:41
2.639 ریال5:37:17
2.638 ریال5:35:05
2.639 ریال5:34:55
2.638 ریال5:34:07
2.639 ریال5:32:50
2.638 ریال5:32:36
2.639 ریال5:32:25
2.638 ریال5:28:07
2.639 ریال5:28:04
2.638 ریال5:27:47
2.639 ریال5:27:43
2.638 ریال5:25:41
2.637 ریال5:25:23
2.638 ریال5:23:16
2.637 ریال5:23:09
2.638 ریال5:22:27
2.637 ریال5:21:27
2.636 ریال5:21:04
2.637 ریال5:20:50
2.636 ریال5:20:40
2.637 ریال5:20:36
2.636 ریال5:20:08
2.637 ریال5:19:27
2.638 ریال5:18:55
2.637 ریال5:16:16
2.636 ریال5:16:06
2.637 ریال5:15:48
2.636 ریال5:15:20
2.637 ریال5:15:05
2.638 ریال5:14:36
2.637 ریال5:14:23
2.638 ریال5:14:11
2.637 ریال5:14:06
2.638 ریال5:13:17
2.637 ریال5:12:21
2.638 ریال5:11:44
2.637 ریال5:11:08
2.638 ریال5:10:28
2.637 ریال5:09:48
2.636 ریال5:08:55
2.637 ریال5:08:51
2.636 ریال5:08:36
2.637 ریال5:06:18
2.638 ریال5:06:04
2.637 ریال5:05:32
2.638 ریال5:05:21
2.637 ریال5:05:12
2.638 ریال5:04:35
2.637 ریال5:04:31
2.638 ریال5:04:16
2.637 ریال5:03:37
2.638 ریال5:03:28
2.637 ریال5:03:25
2.638 ریال5:03:20
2.637 ریال5:03:04
2.636 ریال5:02:40
2.637 ریال5:02:20
2.636 ریال5:01:33
2.637 ریال5:01:28
2.636 ریال5:01:24
2.637 ریال5:00:53
2.636 ریال4:59:47
2.635 ریال4:57:09
2.636 ریال4:56:39
2.637 ریال4:56:18
2.638 ریال4:56:13
2.637 ریال4:56:04
2.638 ریال4:54:04
2.637 ریال4:53:06
2.638 ریال4:52:04
2.639 ریال4:51:31
2.638 ریال4:48:57
2.637 ریال4:48:52
2.638 ریال4:48:31
2.639 ریال4:48:20
2.638 ریال4:48:13
2.639 ریال4:47:11
2.638 ریال4:46:55
2.639 ریال4:45:09
2.64 ریال4:44:21
2.639 ریال4:44:12
2.64 ریال4:39:32
2.641 ریال4:38:45
2.64 ریال4:38:04
2.642 ریال4:36:32
2.643 ریال4:33:27
2.644 ریال4:33:22
2.643 ریال4:32:47
2.644 ریال4:32:19
2.643 ریال4:32:08
2.644 ریال4:32:04
2.643 ریال4:31:25
2.644 ریال4:31:04
2.643 ریال4:30:28
2.644 ریال4:30:21
2.643 ریال4:29:04
2.642 ریال4:28:46
2.643 ریال4:28:36
2.642 ریال4:28:32
2.643 ریال4:26:08
2.644 ریال4:24:06
2.643 ریال4:23:38
2.644 ریال4:21:34
2.643 ریال4:21:24
2.644 ریال4:21:11
2.643 ریال4:21:06
2.644 ریال4:18:54
2.645 ریال4:16:07
2.644 ریال4:15:39
2.645 ریال4:15:24
2.644 ریال4:15:07
2.645 ریال4:09:48
2.644 ریال4:09:21
2.645 ریال4:08:37
2.644 ریال4:08:32
2.645 ریال4:08:12
2.644 ریال4:07:13
2.645 ریال4:05:07
2.646 ریال4:04:23
2.647 ریال4:04:10
2.646 ریال4:01:28
2.645 ریال4:01:17
2.646 ریال4:00:44
2.645 ریال4:00:41
2.646 ریال3:56:36
2.647 ریال3:55:39
2.646 ریال3:55:22
2.647 ریال3:42:36
2.646 ریال3:38:04
2.645 ریال3:37:44
2.646 ریال3:37:40
2.645 ریال3:37:32
2.646 ریال3:37:28
2.645 ریال3:37:24
2.646 ریال3:37:17
2.645 ریال3:37:04
2.646 ریال3:35:39
2.645 ریال3:34:20
2.646 ریال3:33:08
2.647 ریال3:32:52
2.646 ریال3:32:31
2.647 ریال3:31:38
2.646 ریال3:19:19
2.647 ریال3:03:13
2.646 ریال3:03:04
2.647 ریال3:02:04
2.646 ریال3:00:21
2.647 ریال3:00:15
2.646 ریال2:59:04
2.645 ریال2:51:37
2.644 ریال2:51:32
2.645 ریال2:51:24
2.644 ریال2:50:53
2.645 ریال2:47:35
2.646 ریال2:47:29
2.645 ریال2:44:37
2.646 ریال2:43:19
2.647 ریال2:37:47
2.646 ریال2:35:09
2.647 ریال2:33:16
2.646 ریال2:33:05
2.647 ریال2:32:07
2.646 ریال2:30:19
2.647 ریال2:30:11
2.646 ریال2:30:09
2.647 ریال2:15:48
2.648 ریال2:15:40
2.647 ریال1:04:20
2.646 ریال1:03:16
2.647 ریال0:42:11
2.646 ریال0:32:53
2.645 ریال0:32:07
2.646 ریال0:27:39
2.645 ریال0:27:20
2.646 ریال0:25:47
2.647 ریال0:24:05
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات