کالایاب
شاخص یاب

مس

  • نرخ فعلی:2.85
  • بالاترین قیمت روز:2.856
  • پایین ترین قیمت روز:2.834
  • بیشترین مقدار نوسان روز:-
  • درصد بیشترین نوسان روز:-
  • نرخ بازگشایی بازار:2.845
  • زمان ثبت آخرین نرخ:۰۶:۱۸:۴۱
  • نرخ روز گذشته:2.848
  • درصد تغییر نسبت به روز گذشته:0.07%
  • میزان تغییر نسبت به روز گذشته:0.002

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار کندل استیک مس در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

جدول نرخ های امروز

زمان
2.85 ریال6:18:41
2.849 ریال6:16:46
2.848 ریال6:15:22
2.849 ریال6:15:13
2.848 ریال6:13:04
2.847 ریال6:09:09
2.848 ریال6:09:04
2.847 ریال6:07:26
2.846 ریال6:07:23
2.847 ریال6:07:05
2.846 ریال6:04:23
2.845 ریال6:04:20
2.846 ریال6:01:42
2.845 ریال6:00:49
2.846 ریال6:00:23
2.845 ریال5:58:54
2.846 ریال5:58:52
2.845 ریال5:58:49
2.846 ریال5:58:43
2.845 ریال5:58:38
2.846 ریال5:56:22
2.845 ریال5:56:19
2.846 ریال5:56:16
2.845 ریال5:55:42
2.846 ریال5:55:37
2.845 ریال5:55:34
2.846 ریال5:55:29
2.845 ریال5:54:51
2.844 ریال5:54:46
2.845 ریال5:54:41
2.844 ریال5:54:38
2.845 ریال5:54:36
2.844 ریال5:54:30
2.845 ریال5:54:13
2.844 ریال5:53:56
2.845 ریال5:53:54
2.844 ریال5:53:51
2.845 ریال5:53:43
2.844 ریال5:53:33
2.843 ریال5:51:32
2.844 ریال5:51:29
2.843 ریال5:51:19
2.844 ریال5:50:22
2.845 ریال5:50:14
2.846 ریال5:49:41
2.847 ریال5:49:38
2.846 ریال5:49:36
2.847 ریال5:48:04
2.846 ریال5:47:48
2.847 ریال5:46:46
2.846 ریال5:46:33
2.847 ریال5:45:57
2.846 ریال5:45:46
2.847 ریال5:45:38
2.846 ریال5:45:36
2.847 ریال5:44:42
2.846 ریال5:44:36
2.847 ریال5:44:28
2.846 ریال5:39:17
2.845 ریال5:39:10
2.846 ریال5:37:52
2.845 ریال5:37:47
2.846 ریال5:36:35
2.847 ریال5:36:32
2.846 ریال5:36:29
2.847 ریال5:35:34
2.846 ریال5:35:23
2.847 ریال5:35:21
2.846 ریال5:35:18
2.847 ریال5:35:15
2.846 ریال5:35:06
2.845 ریال5:34:29
2.846 ریال5:34:22
2.845 ریال5:34:20
2.846 ریال5:33:47
2.847 ریال5:33:39
2.846 ریال5:33:36
2.847 ریال5:33:27
2.848 ریال5:33:12
2.847 ریال5:32:52
2.846 ریال5:32:50
2.847 ریال5:32:47
2.846 ریال5:32:23
2.845 ریال5:31:32
2.844 ریال5:31:29
2.845 ریال5:31:24
2.844 ریال5:31:21
2.845 ریال5:31:18
2.844 ریال5:31:15
2.843 ریال5:30:39
2.842 ریال5:30:33
2.843 ریال5:30:19
2.842 ریال5:30:15
2.843 ریال5:30:12
2.842 ریال5:29:49
2.843 ریال5:29:44
2.842 ریال5:29:07
2.843 ریال5:26:48
2.844 ریال5:26:45
2.843 ریال5:26:09
2.844 ریال5:25:14
2.843 ریال5:24:57
2.844 ریال5:22:29
2.843 ریال5:22:24
2.844 ریال5:22:17
2.843 ریال5:21:46
2.842 ریال5:19:05
2.841 ریال5:17:22
2.84 ریال5:14:20
2.839 ریال5:14:14
2.84 ریال5:13:18
2.839 ریال5:12:49
2.838 ریال5:12:44
2.837 ریال5:12:21
2.838 ریال5:11:12
2.837 ریال5:10:34
2.836 ریال5:10:12
2.834 ریال5:09:54
2.835 ریال5:08:40
2.836 ریال5:08:28
2.837 ریال5:07:45
2.838 ریال5:07:42
2.837 ریال5:07:38
2.838 ریال5:06:12
2.839 ریال5:05:12
2.84 ریال5:03:04
2.841 ریال5:00:18
2.84 ریال5:00:13
2.841 ریال5:00:10
2.84 ریال4:59:39
2.841 ریال4:58:15
2.842 ریال4:58:13
2.841 ریال4:58:11
2.842 ریال4:57:04
2.843 ریال4:55:17
2.844 ریال4:54:16
2.845 ریال4:44:57
2.844 ریال4:44:54
2.845 ریال4:44:52
2.844 ریال4:42:09
2.843 ریال4:41:55
2.842 ریال4:41:50
2.841 ریال4:41:48
2.842 ریال4:40:35
2.843 ریال4:38:55
2.844 ریال4:38:51
2.843 ریال4:38:49
2.844 ریال4:38:35
2.843 ریال4:38:13
2.844 ریال4:37:32
2.843 ریال4:37:06
2.844 ریال4:34:53
2.843 ریال4:34:51
2.844 ریال4:34:48
2.843 ریال4:34:41
2.844 ریال4:33:36
2.845 ریال4:31:54
2.846 ریال4:30:38
2.847 ریال4:27:14
2.846 ریال4:18:57
2.845 ریال4:18:36
2.846 ریال4:18:33
2.845 ریال4:18:31
2.846 ریال4:18:19
2.845 ریال4:18:17
2.846 ریال4:18:14
2.845 ریال4:17:51
2.846 ریال4:17:49
2.845 ریال4:17:45
2.846 ریال4:15:20
2.847 ریال4:10:25
2.848 ریال4:08:11
2.847 ریال4:07:51
2.848 ریال4:06:12
2.847 ریال4:05:53
2.846 ریال4:01:17
2.847 ریال3:55:49
2.846 ریال3:55:46
2.847 ریال3:55:44
2.846 ریال3:55:22
2.847 ریال3:53:22
2.846 ریال3:53:19
2.847 ریال3:49:41
2.848 ریال3:49:27
2.847 ریال3:46:21
2.848 ریال3:46:18
2.847 ریال3:46:16
2.848 ریال3:46:04
2.847 ریال3:41:23
2.848 ریال3:41:14
2.847 ریال3:40:52
2.848 ریال3:40:10
2.847 ریال3:38:23
2.848 ریال3:38:20
2.847 ریال3:38:18
2.848 ریال3:36:09
2.847 ریال3:33:36
2.848 ریال3:30:23
2.847 ریال3:30:20
2.848 ریال3:30:18
2.847 ریال3:29:37
2.848 ریال3:17:33
2.849 ریال3:17:31
2.848 ریال3:17:29
2.849 ریال3:16:55
2.848 ریال3:13:09
2.849 ریال3:12:35
2.848 ریال3:09:26
2.849 ریال3:04:33
2.85 ریال2:52:33
2.851 ریال2:52:26
2.85 ریال2:52:24
2.851 ریال2:52:21
2.85 ریال2:52:12
2.851 ریال2:49:25
2.85 ریال2:48:35
2.851 ریال2:47:49
2.852 ریال2:46:44
2.853 ریال2:44:18
2.854 ریال2:44:16
2.853 ریال2:44:13
2.854 ریال2:38:11
2.855 ریال2:35:25
2.856 ریال2:35:16
2.855 ریال2:34:35
2.856 ریال2:34:31
2.855 ریال2:34:28
2.856 ریال2:34:18
2.854 ریال2:34:11
2.853 ریال2:33:14
2.851 ریال2:33:11
2.852 ریال2:33:09
2.851 ریال2:32:28
2.85 ریال2:32:18
2.849 ریال2:32:16
2.851 ریال2:32:13
2.849 ریال2:32:09
2.851 ریال2:31:34
2.85 ریال2:31:30
2.851 ریال2:31:28
2.85 ریال2:31:25
2.849 ریال2:31:16
2.848 ریال2:31:09
2.847 ریال2:30:57
2.848 ریال2:30:55
2.847 ریال2:30:52
2.848 ریال2:30:48
2.847 ریال2:30:38
2.846 ریال2:30:31
2.845 ریال2:30:17
نکته: در این جدول رنگ های قرمز و سبز، بیانگر میزان تغییر نرخ لحظه‌ای نسبت به نرخ قبلی‌اش است در حالیکه در صفحه نخست، میزان تغییر نرخ فعلی نسبت به آخرین نرخ روز گذشته، مبنای محاسبه تغییرات می باشد.
نظرات