صفحات مرتبط
شاخص یاب

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,057 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.34%