صفحات مرتبط
شاخص یاب

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,052 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 14.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,161 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72.75 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.48%