صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 25.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31.75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 55.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,184 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%