صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک آلومینیوم در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,097 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.89%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 43.5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 101.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.88%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 68.5 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.3%