کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,908 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.72%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.05%