صفحات مرتبط
شاخص یاب

بازار آمریکا / آلومینیوم

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,309.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,255 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54.25 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.41%