کالایاب
شاخص یاب

Barito Pacific

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,307 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 107 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 505 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 50 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.59%