شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Barito Pacific

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 9.52%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 342 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 31.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 20.71%