صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,841 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 159 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,592 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 339 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,515 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 416 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.28%