صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,021 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,312 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 896 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,976 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.61%