صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,459 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,415 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24%