صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 132 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 232 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,283 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 11.04%