صفحات مرتبط
preload

دلار مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 231 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,501 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 998 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,629 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.56%