صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,369 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 972 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,396 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.24%