صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 183 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,447 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 223 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.69%