صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار دولتی مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 42,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: -100%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 0 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 42,000 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: -100%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.01%