صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,790 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,790 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 844 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,043 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.55%