دلار

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.26%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,278 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 452 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.64%