صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2,785 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3,859 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 10.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 12.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,625 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.46%