صفحات مرتبط

دلار مبادله ای

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,430 (0%) 0 37,430 37,470 ۴ خرداد
دلار حواله 37780 (0%) 0 37755 37780 ۴ خرداد
دلار پاساژ افشار 37,370 (0%) 0 37,360 37,380 ۴ خرداد
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,315 (0%) 0 37,305 37,439 ۴ خرداد
دلار مبادله ای 32,442 (0%) 0 32,442 32,442 ۴ خرداد
دلار سبزه میدان 37,370 (0%) 0 37,370 37,370 ۴ خرداد

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,430
 • بالاترین قیمت روز : 37,470
 • پایین ترین قیمت روز : 37,430
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,430
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,430 ریال 13:39:16
37,470 ریال 12:42:26
37,460 ریال 12:02:17
37,440 ریال 12:01:17
37,460 ریال 11:49:17
37,450 ریال 11:02:19
37,460 ریال 10:56:22
37,470 ریال 10:00:38

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 37780
 • بالاترین قیمت روز : 37780
 • پایین ترین قیمت روز : 37755
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,780
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,780 ریال 14:39:15
37,765 ریال 11:57:16
37,755 ریال 11:54:19
37,765 ریال 11:14:29
37,770 ریال 10:20:23

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,315
 • بالاترین قیمت روز : 37,439
 • پایین ترین قیمت روز : 37,305
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 37,315
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,315 ریال 17:01:29
37,314 ریال 15:01:32
37,313 ریال 14:01:31
37,305 ریال 13:01:25
37,319 ریال 12:01:25
37,432 ریال 11:01:30
37,337 ریال 10:01:38
37,439 ریال 9:01:15

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,442
 • بالاترین قیمت روز : 32,442
 • پایین ترین قیمت روز : 32,442
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۴ خرداد
 • نرخ روز گذشته : 32,442
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
32,442 ریال 9:01:13

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,033 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 160 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,210 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 780 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 2.08%