صفحات مرتبط

دلار

قیمت دلار

عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین? بیشترین? زمان
دلار آزاد 37,620 (0%) 0 37,610 37,620 ۷ اردیبهشت
دلار حواله 38150 (0%) 0 38150 38150 ۷ اردیبهشت
دلار پاساژ افشار 37,450 (0%) 0 37,450 37,450 ۷ اردیبهشت
عنوان قیمت زنده تغییر? کمترین بیشترین زمان
دلار سنا 37,509 (0%) 0 37,505 37,546 ۷ اردیبهشت
دلار مبادله ای 32,439 (0%) 0 32,439 32,439 ۷ اردیبهشت
دلار سبزه میدان 37,650 (0%) 0 37,600 37,650 ۷ اردیبهشت

دلار آزاد

 • نرخ فعلی : 37,620
 • بالاترین قیمت روز : 37,620
 • پایین ترین قیمت روز : 37,610
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,620
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,620 ریال 12:29:18
37,610 ریال 10:53:23

دلار حواله

 • نرخ فعلی : 38150
 • بالاترین قیمت روز : 38150
 • پایین ترین قیمت روز : 38150
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 38,150
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
38,150 ریال 12:04:29

دلار سنا

 • نرخ فعلی : 37,509
 • بالاترین قیمت روز : 37,546
 • پایین ترین قیمت روز : 37,505
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 37,509
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
37,509 ریال 18:01:26
37,508 ریال 17:01:33
37,507 ریال 16:01:35
37,506 ریال 15:01:27
37,512 ریال 14:01:35
37,505 ریال 13:01:25
37,514 ریال 12:01:27
37,546 ریال 11:01:24
37,533 ریال 10:01:22
37,535 ریال 9:01:17

دلار مبادله ای

 • نرخ فعلی : 32,439
 • بالاترین قیمت روز : 32,439
 • پایین ترین قیمت روز : 32,439
 • بیشترین مقدار نوسان روز : -
 • درصد بیشترین نوسان روز : -
 • نرخ بازگشایی بازار : -
 • زمان ثبت آخرین نرخ : ۷ اردیبهشت
 • نرخ روز گذشته : 32,439
 • درصد تغییر نسبت به روز گذشته : 0%
 • میزان تغییر نسبت به روز گذشته : 0
جدول نرخ های امروز زمان
32,439 ریال 9:01:15

نمودار و آرشیو + ابزار تحلیل تکنیکال دلار آزاد

تمام صفحه
راهنما
Powered by TradingView
مبدل مقیاس ها
مقدار واحد مبدا واحد مقصد نتیجه محاسبه
آرشیو زمانی نرخ ها
نتیجه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,447 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 1 ماهه: 37,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 1 ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 3 ماهه: 37,802 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 3 ماهه: 0.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه 6 ماهه: 38,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 425 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین 6 ماهه: 1.13%