صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,771 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 200 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.28%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.54%