صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,732 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 227 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.2%