صفحات مرتبط

لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.42%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,850 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 239 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,803 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.25%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,048 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%