لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 39 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,451 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 133 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.29%