صفحات مرتبط

لیر ترکیه  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,345 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 401 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.48%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 749 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.08%