کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,723 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.53%