لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 393 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.55%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,526 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 881 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.4%