صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,624 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,622 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,074 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,230 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33.59%