لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,784 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 142 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 265 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 697 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.81%