صفحات مرتبط

لیر ترکیه  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,564 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,277 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,365 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 255 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.72%