صفحات مرتبط

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار کندل استیک لیر ترکیه  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.94%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,392 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 420 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,308 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74%