لیر ترکیه

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,264 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 780 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,006 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.86%