صفحات مرتبط
شاخص یاب

لیر ترکیه  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,137 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 212 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 553 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 687 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.7%