کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,027 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,016 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,762 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.15%