شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,859 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,827 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 175 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,715 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 335 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.09%