صفحات مرتبط

دلار سنگاپور مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 98 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,030 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%