صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,397 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 247 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,125 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 519 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,340 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,304 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,210 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.69%