صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,702 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,449 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 446 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.76%