صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,239 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,033 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 458 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.01%