صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 67 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.5%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 689 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.75%