صفحات مرتبط

دلار سنگاپور

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,996 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 176 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,991 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,769 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.89%