صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار سنگاپور  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,356 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,490 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,195 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.9%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,658 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.48%