صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 121 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,063 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 921 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,408 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,576 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.46%