صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,467 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 684 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.25%