دلار سنگاپور

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 22,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 22,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 274 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,758 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63%