صفحات مرتبط

دلار سنگاپور مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 210 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.88%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 399 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.68%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,479 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,256 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 870 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74%