صفحات مرتبط

دلار سنگاپور مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,245 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 244 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 598 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.61%