صفحات مرتبط

دلار سنگاپور مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,673 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 631 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,742 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,070 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.51%