کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

دلار سنگاپور  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,418 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 138 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,693 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,799 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.71%