صفحات مرتبط

کرون سوئد مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون سوئد مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,196 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,177 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,037 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,858 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 352 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.12%