صفحات مرتبط

کرون سوئد مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون سوئد مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 71 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 125 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 259 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,703 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 329 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.88%