صفحات مرتبط

کرون سوئد مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,644 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.74%