صفحات مرتبط

کرون سوئد

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,621 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,606 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,615 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.49%