کرون سوئد

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,575 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 69 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,529 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 115 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,590 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5%