کرون سوئد

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,572 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,652 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,662 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 104 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.92%