کرون سوئد

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.17%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,582 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 114 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.35%