صفحات مرتبط

کرون سوئد مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون سوئد مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,679 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 42 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,649 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.97%