صفحات مرتبط

کرون سوئد  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,410 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,274 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 276 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,201 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 349 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.31%