صفحات مرتبط

کرون سوئد  مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون سوئد  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,834 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,577 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 257 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62%