صفحات مرتبط

ریال عربستان  مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال عربستان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.93%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 263 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,791 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 366 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.16%