صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عربستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,293 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,046 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 284 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,357 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.39%