صفحات مرتبط

ریال عربستان مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,686 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,663 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.66%