صفحات مرتبط
preload

ریال عربستان  مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال عربستان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,420 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,203 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 274 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,973 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 504 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.62%