صفحات مرتبط

ریال عربستان  مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال عربستان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 372 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 719 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 6.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,156 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,728 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 15.14%