صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال عربستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 370 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 11,028 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.57%