صفحات مرتبط

ریال قطر مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.73%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,852 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,879 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,889 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.65%