صفحات مرتبط

ریال قطر  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,010 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 111 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,620 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 446 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,337 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 729 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.81%