صفحات مرتبط

ریال قطر  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,548 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,835 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 733 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,295 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12.37%