صفحات مرتبط

ریال قطر مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال قطر مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 55 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 151 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.7%