صفحات مرتبط

ریال قطر  مبادله ای

نمودار کندل استیک ریال قطر  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,265 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,044 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.8%