صفحات مرتبط
شاخص یاب

ریال قطر  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 11,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 110 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 11,772 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 11,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,968 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,005 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.16%