صفحات مرتبط

ریال قطر  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,332 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 23 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,280 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 75 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,729 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 626 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.43%