صفحات مرتبط

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,456 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 330 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,289 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,194 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,660 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,823 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.76%