صفحات مرتبط

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 149 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,698 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 300 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,009 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 678 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%