صفحات مرتبط

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار کندل استیک صد روپیه پاکستان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,317 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 84 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,894 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.33%