صفحات مرتبط

روپیه پاکستان مبادله ای

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,966 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,958 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 13 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.13%