روپیه پاکستان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,248 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 62 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,187 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 407 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,543 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 767 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.6%