صفحات مرتبط

روپیه پاکستان مبادله ای

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,026 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,945 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,941 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.36%