صفحات مرتبط

روپیه پاکستان مبادله ای

نمودار کندل استیک روپیه پاکستان مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,743 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,631 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,251 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 614 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,104 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.45%