صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,083 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 49 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.16%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,672 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,310 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.68%