صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 343 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 512 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,918 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 901 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.59%