صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,460 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,350 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,035 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.69%