صفحات مرتبط

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,989 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 78 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 33,822 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 245 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 754 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 33,092 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 975 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.95%