روپیه پاکستان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,619 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 56 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 108 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 783 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.62%