کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 85 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.28%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 119 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.93%