صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد روپیه پاکستان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 33,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 86 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 567 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.67%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,059 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,132 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.34%