صفحات مرتبط

کرون نروژ مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,800 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 72 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.6%