صفحات مرتبط

کرون نروژ مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون نروژ مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,098 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,957 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 332 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.39%