صفحات مرتبط

کرون نروژ  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,560 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 89 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,347 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 302 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 364 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.49%