صفحات مرتبط
شاخص یاب

کرون نروژ  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.9%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,268 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 95 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,242 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,040 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.41%