کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

کرون نروژ  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 93 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.91%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 76 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.56%