صفحات مرتبط

کرون نروژ مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون نروژ مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 14 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,821 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63%