صفحات مرتبط

کرون نروژ مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,118 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,955 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,882 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.21%