صفحات مرتبط

کرون نروژ  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,811 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 64 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.79%