صفحات مرتبط

کرون نروژ مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,977 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 93 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,929 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 217 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,845 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 225 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.85%