صفحات مرتبط
شاخص یاب

رینگیت مالزی  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 100,682 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90,651 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 903.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 100,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 90,437 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 901.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 100,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 90,763 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 904.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 92,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 925.85%