صفحات مرتبط
شاخص یاب

رینگیت مالزی  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,324 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 347 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 157 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.53%