صفحات مرتبط

رینگیت مالزی  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 9,474 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 9,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,090 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 405 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 8,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 915 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.66%