صفحات مرتبط

رینگیت مالزی مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 53 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.18%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 233 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.18%