رینگیت مالزی

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.63%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7,379 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7,532 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.73%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,588 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 396 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.51%