صفحات مرتبط
preload

رینگیت مالزی  مبادله ای

نمودار کندل استیک رینگیت مالزی  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 8,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.71%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 8,549 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 148 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 8,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 466 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7,949 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 748 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.41%