کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

رینگیت مالزی  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,092 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,126 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 88 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.88%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 10,218 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 10,185 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%