صفحات مرتبط

رینگیت مالزی  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 10,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 192 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.81%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 10,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 584 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 9,731 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,073 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 9,171 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 17.81%