صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,192 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 270 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 341 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.32%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 454 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105,555 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 907 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.86%