صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 140,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.61%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138,995 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 343 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.25%