صفحات مرتبط

دینار کویت مبادله ای

نمودار کندل استیک دینار کویت مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 107,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 361 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 107,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,915 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,024 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106,565 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.29%