صفحات مرتبط

دینار کویت مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 140 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,613 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 403 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 720 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.68%