صفحات مرتبط

دینار کویت مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 108,688 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 238 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 108,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 510 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 107,525 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,401 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106,962 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,964 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.84%