صفحات مرتبط

دینار کویت  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 116,237 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 207 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.18%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 115,315 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.98%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 112,544 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,900 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 110,093 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.77%