صفحات مرتبط

دینار کویت مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 81 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,895 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 365 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 106,323 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 677 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%