صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 135 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138,358 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 194 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 138,996 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 627 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.45%