صفحات مرتبط

دینار کویت

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,448 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,426 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 106,229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 241 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 601 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.57%