دینار کویت

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 105,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 208 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 105,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 104,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 656 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 103,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,871 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.81%