دینار کویت

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 106,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 106,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 105,815 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 382 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 105,217 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 980 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.93%