صفحات مرتبط

دینار کویت  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 120,704 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,040 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.86%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 119,928 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,816 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 117,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4,224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 113,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7,877 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.92%