صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 142,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,193 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.84%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 141,202 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2,047 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 139,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3,309 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 132,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.88%