دینار کویت

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 104,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.22%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 104,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 281 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 103,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 102,403 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,373 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.32%