صفحات مرتبط

دینار کویت  مبادله ای

نمودار کندل استیک دینار کویت  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 141 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 139,072 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 132,373 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 126,095 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 12,914 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.24%