صفحات مرتبط
شاخص یاب

دینار کویت  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 138,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 138,234 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 138,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 434 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 139,874 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,869 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.35%