صفحات مرتبط

دینار کویت مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 111,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 447 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 110,595 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 916 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 109,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,510 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 107,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,671 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.4%