صفحات مرتبط

دینار کویت  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 125,150 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 68 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 124,580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 638 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.51%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 122,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,640 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 118,863 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.35%