صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد ین ژاپن  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 147 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,730 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.56%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 886 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.88%