ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,313 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 348 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,935 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 726 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,694 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,637 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 976 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.41%