صفحات مرتبط

ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,558 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 464 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,483 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 389 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,925 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 169 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,734 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.25%