صفحات مرتبط

صد ین ژاپن  مبادله ای

نمودار کندل استیک صد ین ژاپن  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,215 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 429 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,880 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 764 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,931 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,713 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.72%