صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد ین ژاپن  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,149 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.28%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 111 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,020 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 768 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.06%