صفحات مرتبط

صد ین ژاپن  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 428 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,275 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 830 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,569 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.98%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,313 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.51%