ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,643 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 381 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,495 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,233 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,305 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,043 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.23%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 30,075 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,813 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.41%