صفحات مرتبط

ین ژاپن مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,214 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 285 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 517 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,066 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 433 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.49%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 515 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.78%