ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,496 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 30,596 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,611 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 959 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.24%