صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد ین ژاپن  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,614 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 294 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.77%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,454 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 134 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,608 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 712 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,740 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.54%