صفحات مرتبط

صد ین ژاپن  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 35,388 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 411 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 33,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,836 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,306 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.26%