صفحات مرتبط
شاخص یاب

صد ین ژاپن  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 146 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.38%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 118 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,524 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,714 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%