صفحات مرتبط

ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,393 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 379 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 258 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 443 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.56%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 221 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.77%