ین ژاپن

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 58 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,677 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 100 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 378 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.34%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 647 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.26%