صفحات مرتبط

ین ژاپن مبادله ای

نمودار کندل استیک ین ژاپن مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,382 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 129 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,228 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 25 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,782 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 471 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.64%