صفحات مرتبط

صد ین ژاپن  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,121 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 352 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.49%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,224 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,249 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,875 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 10.32%