صفحات مرتبط

ین ژاپن مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 28,832 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.57%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 103 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 28,997 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,562 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 433 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.52%