صفحات مرتبط

ین ژاپن مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 30,287 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 30,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 307 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,721 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 286 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.96%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 532 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.8%