صفحات مرتبط

صد دینار عراق  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.08%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,551 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 273 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8.32%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 431 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.8%