صفحات مرتبط

صد دینار عراق  مبادله ای

نمودار کندل استیک صد دینار عراق  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,000 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.13%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.87%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,853 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 181 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.34%