صفحات مرتبط
شاخص یاب

روپیه هند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,900 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 5,315 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 908.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,919 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5,334 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 911.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,806 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5,221 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 892.48%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 922.91%