صفحات مرتبط
preload

دلار هنگ کنگ  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,522 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 24 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,517 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 29 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.64%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 130 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 226 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.23%