صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,761 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 48,385 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 900.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,716 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 48,340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 899.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,664 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 48,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 898.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 48,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 907.48%