صفحات مرتبط

دلار هنگ کنگ  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار هنگ کنگ  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,353 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 480 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 13.63%