صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار هنگ کنگ  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 136 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 110 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.06%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,254 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 97 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.85%