صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.97%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,891 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 858 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,633 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 400 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.72%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,552 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,481 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.62%