پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,395 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.21%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,494 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 182 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,186 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.31%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.35%