کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 55,250 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.02%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 55,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 645 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,370 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,441 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.65%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,519 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.8%