صفحات مرتبط

پوند مبادله ای

نمودار کندل استیک پوند مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,288 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 173 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 308 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.73%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,871 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 590 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.24%