صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 56,898 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 611 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.07%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 56,520 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 989 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 56,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,926 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.7%