صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 527 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 557 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,559 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 854 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.59%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 55,443 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,738 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.24%