صفحات مرتبط

پوند مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.53%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,598 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 441 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.07%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,417 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 260 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,739 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 418 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.03%