صفحات مرتبط

پوند مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 466 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 41,982 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 440 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.06%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 41,008 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 534 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,581 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 961 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.37%