پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 40,488 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.46%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,136 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 540 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.35%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 738 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,641 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 35 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.09%