صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

نمودار کندل استیک پوند  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 45,189 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.32%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 45,131 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.45%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 43,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 42,909 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,423 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.65%