صفحات مرتبط
preload

پوند  مبادله ای

نمودار کندل استیک پوند  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 652 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,817 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,755 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.83%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 44,103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,469 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.87%