صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 51,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 188 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 116 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.22%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,237 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 47,419 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4,554 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.6%