کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,953 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 625 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 51,085 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 493 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 52,329 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 751 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 53,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,979 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%