صفحات مرتبط

پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 561 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,954 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,053 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,444 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,563 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,205 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,802 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.48%