صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 541 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,383 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 882 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 55,654 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 389 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.7%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 56,153 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.61%