صفحات مرتبط

پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 584 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,849 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 342 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.86%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 152 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 39,940 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 251 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.63%