صفحات مرتبط
شاخص یاب

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,785 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 271 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.5%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 554 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,690 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,402 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 346 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.64%