کالایاب
شاخص یاب
صفحات مرتبط

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 53,117 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 165 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.31%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 53,173 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 109 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 54,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 937 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,344 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,062 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.99%