پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,809 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.01%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,831 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,019 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.63%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,609 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,797 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.63%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,872 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,060 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.88%