صفحات مرتبط

پوند مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 42,724 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 42,770 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 275 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,159 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 336 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 41,504 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 991 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.39%