شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پوند  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 54,416 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 732 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 54,227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 921 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.7%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 53,320 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,828 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 52,685 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.67%