پوند

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 218 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,697 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 39,775 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.11%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 475 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.2%