صفحات مرتبط

یورو  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 46,439 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 190 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.41%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 46,170 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 79 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 45,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 43,056 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,193 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.42%