صفحات مرتبط

یورو مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,155 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 126 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 503 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,094 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,187 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,622 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.68%