صفحات مرتبط

یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,867 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 501 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.44%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 658 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.9%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,607 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 761 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.2%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,458 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 910 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.64%