صفحات مرتبط

یورو مبادله ای

نمودار کندل استیک یورو مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 39,888 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 224 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.56%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 39,584 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 528 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 38,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,705 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 37,031 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,081 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.32%