صفحات مرتبط

یورو  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 49,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 448 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.91%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 50,069 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 811 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,678 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 580 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 46,219 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,039 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.58%