صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 339 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.7%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,794 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.65%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,600 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 487 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.99%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 470 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.96%