صفحات مرتبط

یورو مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 37,463 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 623 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 37,206 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 880 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 36,361 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,725 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,500 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,586 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.28%