صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 50,198 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 461 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.92%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 49,773 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 886 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 49,992 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 667 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.33%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,223 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.05%