صفحات مرتبط

یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 328 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.95%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,475 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 552 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 620 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,507 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 520 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.51%