یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,326 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,314 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 124 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.36%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 164 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.48%