یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 101 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,571 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 345 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.01%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 50 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,602 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 376 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.1%