صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 48,077 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 262 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.55%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 48,001 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.39%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 47,838 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 23 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.05%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 48,514 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 699 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.46%