یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 410 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 34,258 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 374 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,818 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 186 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,665 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.1%