صفحات مرتبط

یورو  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 44,034 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 613 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.39%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 43,489 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,158 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.66%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 42,064 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,583 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 40,718 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,929 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.65%