صفحات مرتبط

یورو مبادله ای

نمودار کندل استیک یورو مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 36,325 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 36,366 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.02%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 35,593 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 765 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.15%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 35,014 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,344 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.84%