صفحات مرتبط
شاخص یاب

یورو  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 47,669 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 94 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 47,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 57 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.12%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 48,446 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 683 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.43%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 49,141 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.89%