صفحات مرتبط

یورو مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 38,707 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 38,465 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 318 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.83%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 37,281 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,502 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.03%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 36,128 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,655 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%