صفحات مرتبط

یورو  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 41,115 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 396 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.96%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 40,810 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 701 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.72%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 40,152 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,359 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.38%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 38,760 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,751 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.1%