یورو

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 34,920 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 156 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 35,144 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 380 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.09%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 34,903 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 34,603 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.47%