صفحات مرتبط

کرون دانمارک

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,695 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.34%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,666 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 92 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,653 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 105 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,635 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.65%