صفحات مرتبط

کرون دانمارک مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون دانمارک مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,884 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.45%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,890 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.33%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,786 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 120 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.51%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,710 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 196 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.16%