صفحات مرتبط

کرون دانمارک  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,659 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,708 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 122 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,550 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.55%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,211 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 375 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.04%