صفحات مرتبط

کرون دانمارک مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 83 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,004 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 117 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.34%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.68%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,774 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 347 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.27%