صفحات مرتبط

کرون دانمارک  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,922 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 96 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.62%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,847 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,656 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 362 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 545 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.96%