کرون دانمارک

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,612 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 20 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.43%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,578 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 54 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.18%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,616 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 16 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,651 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.41%