صفحات مرتبط

کرون دانمارک مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,862 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 28 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,814 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 76 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,719 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 171 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,661 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 229 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.91%