صفحات مرتبط

کرون دانمارک مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون دانمارک مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,199 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.29%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,183 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.6%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,013 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 201 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.01%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,857 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.35%