صفحات مرتبط

کرون دانمارک  مبادله ای

نمودار کندل استیک کرون دانمارک  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,545 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 15 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,497 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.15%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,406 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 154 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,220 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 340 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.51%