صفحات مرتبط

کرون دانمارک  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.35%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.19%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 148 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.44%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,777 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 432 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.48%