صفحات مرتبط

یوان چین  مبادله ای

نمودار کندل استیک یوان چین  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,304 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 44 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 325 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.52%