صفحات مرتبط
شاخص یاب

یوان چین  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 6,122 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 6,138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 6,299 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 179 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 6,405 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 285 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.66%