صفحات مرتبط

یوان چین  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 9 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.15%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,921 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 22 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.37%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,781 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 162 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.8%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,530 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.47%