صفحات مرتبط

یوان چین  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 65 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.16%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,557 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 131 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.36%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5,399 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 289 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.35%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5,208 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 480 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.22%