صفحات مرتبط

یوان چین مبادله ای

نمودار کندل استیک یوان چین مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5,112 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 26 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5,055 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.61%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,916 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.46%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,823 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 263 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.45%