شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فرانک سوئیس  مبادله ای

بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
42,415 42,415 42,415 42,415 2019/11/20 1398/08/29 1398-08-29
42,435 42,435 42,435 42,435 2019/11/19 1398/08/28 1398-08-28
42,441 42,441 42,441 42,441 2019/11/16 1398/08/25 1398-08-25
42,440 42,440 42,440 42,440 2019/11/14 1398/08/23 1398-08-23
42,376 42,376 42,376 42,376 2019/11/13 1398/08/22 1398-08-22
42,245 42,245 42,245 42,245 2019/11/12 1398/08/21 1398-08-21
42,137 42,137 42,137 42,137 2019/11/11 1398/08/20 1398-08-20
42,125 42,125 42,125 42,125 2019/11/09 1398/08/18 1398-08-18
42,318 42,318 42,318 42,318 2019/11/07 1398/08/16 1398-08-16
42,464 42,464 42,464 42,464 2019/11/05 1398/08/14 1398-08-14
42,583 42,583 42,583 42,583 2019/11/04 1398/08/13 1398-08-13
42,589 42,589 42,589 42,589 2019/11/02 1398/08/11 1398-08-11
42,552 42,552 42,552 42,552 2019/10/31 1398/08/09 1398-08-09
42,253 42,253 42,253 42,253 2019/10/30 1398/08/08 1398-08-08
42,175 42,175 42,175 42,175 2019/10/28 1398/08/06 1398-08-06
42,235 42,235 42,235 42,235 2019/10/26 1398/08/04 1398-08-04
42,403 42,403 42,403 42,403 2019/10/24 1398/08/02 1398-08-02
42,443 42,443 42,443 42,443 2019/10/23 1398/08/01 1398-08-01
42,569 42,569 42,569 42,569 2019/10/22 1398/07/30 1398-07-30
42,600 42,600 42,600 42,600 2019/10/21 1398/07/29 1398-07-29
42,666 42,666 42,666 42,666 2019/10/20 1398/07/28 1398-07-28
42,267 42,267 42,267 42,267 2019/10/17 1398/07/25 1398-07-25
42,101 42,101 42,101 42,101 2019/10/16 1398/07/24 1398-07-24
42,148 42,148 42,148 42,148 2019/10/15 1398/07/23 1398-07-23
42,161 42,161 42,161 42,161 2019/10/14 1398/07/22 1398-07-22

نمودار جامع تحولات سالانه شاخص فرانک سوئیس  مبادله ای