صفحات مرتبط

دلار کانادا مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار کانادا مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 25,987 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 319 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.23%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,554 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 752 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,770 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.21%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,469 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,837 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.51%