صفحات مرتبط

دلار کانادا  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,628 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.13%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,386 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,174 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 417 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 26,165 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,426 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.45%