دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,952 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.99%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.91%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,917 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,778 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 60 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.25%