صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,081 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 326 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.37%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,180 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 425 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,394 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 639 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.69%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,253 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 498 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.1%