دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,566 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 161 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 139 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.57%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,045 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 360 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.5%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,970 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 435 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.81%