صفحات مرتبط

دلار کانادا  مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار کانادا  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,745 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 11 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.03%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,722 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 12 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,151 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,583 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.08%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 29,938 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,796 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.34%