صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 32,655 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 225 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,327 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 553 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.71%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,589 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 291 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 31,175 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,705 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%