صفحات مرتبط

دلار کانادا  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,231 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 178 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.61%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 28,842 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 567 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 27,976 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,433 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 27,354 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,055 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 7.51%