صفحات مرتبط

دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,166 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 97 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,282 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.08%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,462 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 199 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,197 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 66 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.27%