صفحات مرتبط

دلار کانادا مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار کانادا مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,429 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 61 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,262 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.94%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,100 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 390 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,276 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 214 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.88%