صفحات مرتبط

دلار کانادا مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,961 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 163 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,828 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 296 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,061 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 63 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,267 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 143 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.59%