صفحات مرتبط

دلار کانادا  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 29,058 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 302 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.05%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 29,093 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 337 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.17%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 29,269 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 513 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 28,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 401 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.41%