دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 23,947 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 250 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.04%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,829 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 368 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.54%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 23,864 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 333 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 23,840 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 357 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.5%