صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,450 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 205 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.65%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 31,164 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 491 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 31,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 92 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.29%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,068 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 413 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.3%