صفحات مرتبط
شاخص یاب

دلار کانادا  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 31,933 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 211 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.67%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 32,038 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 316 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 32,207 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 485 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 32,468 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 746 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.35%