صفحات مرتبط

دلار کانادا مبادله ای

نمودار کندل استیک دلار کانادا مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 27,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 160 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.59%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 27,019 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 228 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.84%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 26,169 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,078 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 25,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,113 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8.41%