دلار کانادا

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,736 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 82 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.33%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,727 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 73 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,421 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 233 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.95%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,154 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 500 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.07%