صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,868 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 90 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.36%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 24,813 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 145 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.58%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 24,316 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 642 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.64%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 22,825 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2,133 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.35%