صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 247,423 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 222,673 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 899.69%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 247,436 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 222,686 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 899.74%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 247,407 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 222,657 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 899.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 249,542 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 224,792 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 908.25%