صفحات مرتبط
preload

منات آذربایجان  مبادله ای

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,830 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 112 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.54%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 20,783 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 159 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.77%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 20,377 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 565 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2.77%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,856 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,086 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.47%