صفحات مرتبط

منات آذربایجان  مبادله ای

نمودار کندل استیک منات آذربایجان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,706 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 23,461 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1,246 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.31%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 22,352 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,355 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.54%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 21,623 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3,084 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.26%