صفحات مرتبط

منات آذربایجان مبادله ای

نمودار کندل استیک منات آذربایجان مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,123 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 19 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,145 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 41 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.21%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,181 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 77 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.4%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,536 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 568 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.06%