صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,367 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 18 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.09%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,182 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,292 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,057 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,300 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,049 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5.73%