منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17,892 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 220 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.24%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,981 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 309 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.75%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 18,563 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 891 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 5.04%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,907 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1,235 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 6.99%