صفحات مرتبط

منات آذربایجان  مبادله ای

نمودار کندل استیک منات آذربایجان  مبادله ای در روز جاری

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 20,106 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 167 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.83%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,993 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 280 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.4%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,757,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,737,522 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 8570.62%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 923,266 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 902,993 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4454.17%