صفحات مرتبط

منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,556 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 466 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.51%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,363 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 659 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.59%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,807 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1,215 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,368 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 654 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.56%