منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,473 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 37 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 18,680 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 170 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,088 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 578 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.12%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,349 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 839 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.53%