منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 19,636 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 180 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.93%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 19,502 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 46 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 19,222 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 234 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.22%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 19,647 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 191 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.98%