منات آذربایجان

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 18,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 123 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17,378 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 748 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 4.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17,795 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 331 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.86%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 18,477 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 351 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.94%