صفحات مرتبط
شاخص یاب

منات آذربایجان  مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 24,984 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 277 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.12%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 25,438 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 731 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.96%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 25,147 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 440 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.78%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 24,298 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 409 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%