صفحات مرتبط

افغانی مبادله ای

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 476 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 478 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.42%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 482 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 6 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 484 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 8 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.68%