شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bamburi Cement

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 95 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.99 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 103 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 10.74%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 108 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.99 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 16.12%