کالایاب
شاخص یاب

Axis Liquid Fund Direct Plan Monthly Dividend Payo

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

در روز جاری نرخی برای این شاخص ارایه نشده است.

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.14%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.384 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.14%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1,003 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.384 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.14%