شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Axis Liquid Fund Direct Plan Growth Option

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,146 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.1%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,143 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.17 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.24%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,134 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 14.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.66%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,120 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 28.17 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.33%