کالایاب
شاخص یاب

Axis Gold

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 2,927 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 31 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.06%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 2,878 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 80 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.78%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 2,820 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 138 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.89%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 2,839 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 119 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.19%