کالایاب
شاخص یاب

Avanza Zero

نمودار مقایسه نرخ شاخص در روز جاری با روز گذشته

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 232 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 6.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.78%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 227 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 11.45 ریال
 • درصد اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 5.04%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 9.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 4.13%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

 • میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 229 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.45 ریال
 • میزان اختلاف شاخص در روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 4.13%